main banner

ROMÂNIA

C.L.    VORNICENI

BOTOŞANI

 

HOTĂRÂRE

 

Privind aprobarea Planului de Acţiuni şi

Lucrări de interes local pentru completarea

Dosarelor de ajutor social

 

Consiliul local Vorniceni, judeţul Botoşani,

Întrunit în şedinţa ordinară din data de 17 ianuarie 2013,

Analizând referatul depus de către viceprimarul comunei înregistrat cu nr. 1591 / 2012, cu privire la necesitatea aprobării Planului de acţiuni şi lucrări în vederea completării dosarelor de ajutor social,

Văzând prevederile art. 6(7) din legea nr. 416 / 2001 completată cu legea nr. 276 / 2010,

În temeiul art. 45 din legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 – republicată,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1. Aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local întocmit în conformitate cu prevederile legii nr. 416 / 2001 completată cu legea nr. 276 / 2010, din anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Viceprimarul comunei şi serviciul de asistenţă socială vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE de ŞEDINŢĂ,                                           Contrasemnează,

Secretar,

PINTILEI LAURA,                                                     G. PÎNZARIU

 

VORNICENI, 17 ianuarie  2013.

Nr. 3.

 

ANEXĂ la HCL nr. 3 / 2013.

ROMÂNIA

C.L.    VORNICENI

BOTOŞANI

 

 

 

PLAN DE ACȚIUNI ȘI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL

Pentru anul 2013,

întocmit în conformitate cu prevederile art. 6(7) din Legea

nr. 416 / 2001, modificată șI completată conform legii nr. 276 / 2010.

 

NR.

CRT.

OBIECTIV

ACȚIUNI ȘI MĂSURI

TERMEN DE

REALIZARE

RESPONSABIL

1

Întreținere în sezonul rece a căilor de acces pe raza comunei Vorniceni

Deszăpezire manuală, împrăștiat nisip

Perioada când cade zăpada

Chiorescu Vasilică

Scripcariu Constantin

2

Alte activitățI de interes și utilitate publică

Tăiat lemne la instituțiile publice din subordinea primăriei

Ocazional

Ilie Constantin Dănuț

3

Întreținerea șanțurilor de scurgere a apelor pluviale

Desfundarea de poduri și podețe

Permanent

Chiorescu Vasilică

4

Lucrări de întreținere în incinta curților instituțiilor publice din comună

Îndepărtarea resturilor vegetale șI a gunoaielor, reparația gardurilor

Permanent

Chiorescu Vasilică

5

Lucrări de curățare a resturilor vegetale de pe DC din raza comunei

Curățarea șanțurilor de scurgere a apelor rezultate din ploi. Îndepărtarea resturilor vegetale

Permanent

Chiorescu Vasilică

6

Lucrări de întreținere în centrul civic al comunei Vorniceni

Întreținerea spațiului de la troiță, îndepărtarea buruienilor șI întreținerea șanțurilor

Permanent

Chiorescu Vasilică

 

7

Lucrări de curățire manuală a pârâurilor de pe raza comunei

Îndepărtarea vegetației specifice, îndepărtarea gunoielor

Permanent

Chiorescu Vasilică

8

Igienizarea zonelor de la bazar șI stațiilor de călători de pe raza comunei

Curățirea zonelor respective de buruieni și gunoaie

Permanent

Chiorescu Vasilică

9

Întreținerea bazei sportive Vorniceni

Reparat garduri, curățat de gunoaie șI întreținut iarba

În perioada de activitățI sportive

Profesorul de sport din cadrul școlii

10

Lucrări de întreținere a cimitirilor șI platformelor de depozitare a gunoaielor

Curățirea resturilor vegetale șI a gunoaielor

Permanent

Chiorescu Vasilică

 

PRIMAR,

TOADER LEAMPĂR

Meniu

Legaturi

Contor vizitatori

105954
Vizitatori online 27