main banner

ROMANIA

JUDETUL BOTOȘANI

COMUNA  VORNICENI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind: aprobarea organigramei si statului de funcții  ale aparatului de

specialitate  al Primarului  comunei VORNICENI, județul BOTOȘANI

pentru anul 2013.

 

 

Consiliul Local al comunei VORNICENI, județul BOTOȘANI, întrunit în ședința  ordinara in data de  17 ianuarie 2013 ;

Luand in dezbatere proiectul de hoatare privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de funcții  pentru aparatul de specialitate  al Primarului comunei VORNICENI, județul BOTOȘANI pentru anul 2013,

Având in vedere expunerea de motive a initiatorului;

Având in vedere raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort din aparatul de specialitate al  primarului comunei VORNICENI, judetul BOTOȘANI ,

Având in vedere avizul comisiei de specialitate  pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, drepturilor cetatenilor ;

Având in vedere  adresa Instituției Prefectului  - județul BOTOȘANI  nr.  prin care se comunica  numărul maxim de posturi  pentru aparatul de  de specialitate al primarului  comunei VORNICENI   si instituțiile publice  locale înființate  prin actele  autorității deliberative , in număr de 28 de posturi ,

În conformitate cu prevederile  art. 107 , 111 și 112 din legea nr. 188 / 1999 – privind Statutul Funcționarilor Publici, cu modificările și completările ulterioare; art. XVI,  alin. 2 din legea nr. 161 / 2003 – cu modificările și completările ulterioare,

Având in vedere prevederile art. III  alin. (1) si alin. (2)  si ale art. VI  din OUG nr. 63/2010  - privind modificarea si completarea  Legii nr. 273/2006  privind finanțele publice locale, precum si pentru stabilirea unor  masuri  financiare ;

Având in vedere prevederile art.36 alin(3)  lit “b” din Legea nr.215/2003, privind administratia publica locală – republicată, cu modificările și completările ulterioare  ;

In baza prevederilor art.45 alin.(1) din Legea nr.215 / 2001, privind administrația publică locală, cu modificările si completările ulterioare;

 

 

HOTARASTE:

 

Art.1.Aprobă organigrama aparatului de specialitate al Primarului comunei VORNICENI  județul BOTOȘANI , conform anexei 1 la prezenta hotarare.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei  VORNICENI.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției  Prefectului -  Judetul BOTOȘANI în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate  și se aduce la cunoștința publică prin grija secretarului comunei prin afișare la sediul  Primariei comunei VORNICENI.

 

 

PREȘEDINTE de ȘEDINȚĂ                                               contrasemnează,

SECRETAR,

PINTILEI LAURA                                                     G. PÎNZARIU

 

VORNICENI, 17 ianuarie 2013.

Nr. 4

Meniu

Legaturi

Contor vizitatori

104958
Vizitatori online 18