main banner

ROMÂNIA

C.L.    VORNICENI

BOTOŞANI

PROIECT

 

HOTĂRÂRE

privind însuşirea Planului de Analiză şi Asumare a Riscului

în Situaţii de Urgenţă

 

 

 

Consiliul local Vorniceni, judeţul Botoşani,

Întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 MARTIE 2013,

Analizând referatul depus de către viceprimarul comunei Vorniceni – d-l Curcă Constantin,

Văzând actele normative de referință care au stat la baza întocmirii Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe teritoriul comunei Vorniceni în Situații de Urgență,

În temeiul art. 45 din legea Administrației publice locale nr. 215 / 2001 – republicată,

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art. 1. Însușește Planul de Analiză și Asumarea Riscului în Situații de Urgență pentru comuna Vorniceni, în forma care a fost prezentat – ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Aprobă „ FIȘA LOCALITĂȚII ” din anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire după avizarea de către S.J.V.U. – Botoșani, se încredințează Șeful Serviciului Voluntar de Urgență Vorniceni.

 

INIȚIATOR,

Viceprimar,

CURCĂ CONSTANTIN

Meniu

Legaturi

Contor vizitatori

105958
Vizitatori online 33