main banner

Nr 1767 din 18.07.2018

ANUNȚ CONCURS

 

Primăria Comunei Vorniceni, judeţul Botoşani, organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante enumerate mai jos, în conformitate cu prevederile art. 58 alin.2, litera b, privind  recrutarea pentru funcţiile publice vacante în cadrul autorităţii publice locale, art. 58, alin. 3 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,  precum  şi art 22  din H.G. 611/2008 pentru aprobarea nomelor privind oragnizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

 

 • 1  consilier clasa I grad profesional superior compartiment cadastru
 • 1 consilier clasa I grad profesional asistent compartimentul licitații
 • 1 referent  clasa III grad profesional principal compartimentul financiar contabil taxe și impozite.

 

Concursul se va desfăşura astfel:

1.Pentru postul vacant de consilier clasa I grad profesional superior compartiment cadastru :

 • Proba scrisa  - 17.09.2018  ORA 10,00
 • Interviu-           19.09.2018   ORA 10,00

 

2.Pentru postul vacant de consilier clasa I grad profesional asistent compartimentul licitații și referent  clasa III grad profesional principal compartimentul financiar contabil taxe și impozite.

 • Proba scrisă –      18.09.2018  ORA 10,00
  • Interviu –         20.09.2018  ORA 10,00

 

 

Dosarele de înscriere la concursul de ocupare a posturilor vacante scoase la concurs, se vor depune la sediul Primăriei Vorniceni județul Botoșani pâna la data de 20.08.2018 inclusiv.

Date de contact:

Primăria Vorniceni, județul Botoșani,tel/fax 0231563533,e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .

Persoana de contact: Istrate Ioan   tel: 0768906972

Anunțul privind concursul se va publica de către Primăria Vorniceni în Monitorul Oficial al României,Partea a III-a, într-un cotidian de largă circulație cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită pentru proba scrisă ,la locul de desfășurare a concursului precum și pe pagina de internet a Primăriei Vorniceni la adresa: http://www.primaria-vorniceni.ro/content/primaria-vorniceni/concursuri/anunt

 

Condiţii de participare:

Condiţii generale:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.(Legea 156 din 26.09.2018)

Condiţiile specifice de participare pentru:

 

 1. Consilier clasa I grad profesional superior compartiment cadastru
 • Studii universitare de specialitate absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime de minim 7 ani în specialitatea studiilor ;
 • Cunostinte operare calculator nivel mediu. Acestea vor fi dovedite pe baza unor documente care să ateste deținerea competențelor respective,emise în condițiile legii,potrivit standardului solicitat în anunțul de concurs.

 

2. Consilier clasa I grad profesional asistent compartimentul licitații

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă specializarea drept;
 • vechime în specialitate studiilor absolvite 12 luni
 • cunoştinţe operare calculator nivel mediu. Acestea vor fi dovedite pe baza unor documente care să ateste deținerea competențelor respective,emise în condițiile legii,potrivit standardului solicitat în anunțul de concurs.

 

 

 1. Referent  clasa III grad profesional principal compartimentul financiar contabil taxe și impozite
 • Studii liceale de specialitate,respectiv studii medii liceale  finalizate cu diploma de bacalaureat
 • Cunoștințe operare calculator-nivel mediu. Acestea vor fi dovedite pe baza unor documente care să ateste deținerea competențelor respective,emise în condițiile legii,potrivit standardului solicitat în anunțul de concurs.
 • 5 ani vechime în specialitatea studiilor

 

 

Nr 1695 din 09.07.2018

BIBLIOGRAFIA

pentru ocuparea funcţiei publice de executie de  consilier, clasa I, grad profesional superior, compartimentul cadastru

 

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici,, cu modificările şi completările ulterioare (Legea 156/2018);

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;

4. Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii,justiţiei ,precum şi unele măsuri adiacente , cu modificarile si completarile ulterioare;

6. H.G. nr. 890/2005 privind Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile si funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate , precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

7. Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România .

8.Constituţia României, republicată .

BIBLIOGRAFIA

pentru ocuparea funcţiei publice de executie de  consilier, clasa I, grad profesional asistent, compartimentul achiziții publice licitații.

1.     Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; (Legea 156/2018)

2.     Legea nr.7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;

3.     Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

4.    Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice.

5.    Legea 99 /2016, HG 394/2016

6.     H.G nr.395/2016 Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziții publice.

7.   Constituţia României, republicată

8.     Ordinul A.N.R.M.A.P nr.314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta;

9.     Ordinul nr.302/2011 privind aprobarea formularelor standard ale procesului-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si Raportului procedurii aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

10.     Ordinul A.N.R.M.A.P nr.509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie.

11. Ordinul 842 din 9 decembrie 2016 privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achizitie public.

12. Instrucțiune nr. 1/2017 emisă în aplicarea prevederilor art.179 lit.g si art. 187 alin.8 lit.a din Legea nr.99/2016 privind achizitiile publice respective a art. 92lit.g și a art.209 alin. 8 din Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale.

13.Instrucțiune nr.2 din 2017 emisă în aplicarea prevederilor art.178 și art.179 lit.a și b  din Legea 98/2016 privind achizițiile publice,cu completările ulterioare,respectiv a prevederilor art.191 și art. 192 lit. a și b din Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale.

 

BIBLIOGRAFIA

pentru ocuparea funcţiei publice de executie de  referent, clasa III, grad profesional principal, compartimentul financiar contabil taxe si impozite

1.Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările sicompletările ulterioare;

2.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata, cu     modificările si completările ulterioare; (Legea 156/2018)

3.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al funcţionarilor publici;

4.Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

5.Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicata, actualizata;

6.Legea nr. Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

7.Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii si răspunderea in legătura cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, actualizata

8.Constituţia României, republicată .

 

 

ANUNŢ

 

Primăria Comunei Vorniceni, Județul Botoșani organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere, vacante, de sef SVSU (COR 541901).Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii : medii
 • vechimea: 2 ani
 • certificat absolvire pentru Șef  Serviciu Voluntar Pentru Situații de Urgență
 • permis conducere categoria B

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14.08.2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 14.08.2018: ora 14.00 proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției pana la data de 02.08.2018. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

BIBLIOGRAFIE

 

-          Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

-          Legea nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare

-          Legea nr. 481/ 2004 privind protectia civila , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Hotărârea Guvernului nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Hotărârea Guvernului nr. 1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 21/15.04 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţa , cu modificările şi completările ulterioare;

-          Ordinului Ministrului Administratiei si Internelor nr. 96 /2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă , cu modificările şi completările ulterioare.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Vorniceni, Județul Botoșani, telefon: 0231563533,și 0768906972

 

 

 

 

Nr. 2990 din 16.11.2018

ANUNȚ CONCURS FUNCȚIONAR PUBLIC

 

Primăria Comunei Vorniceni, judeţul Botoşani, doreşte organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post în conformitate cu prevederile art. 58 alin.2, litera b, privind  recrutarea pentru funcţiile publice vacante în cadrul autorităţii publice locale, art. 58, alin. 3 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,  precum  şi art 22  din H.G. 611/2008 pentru aprobarea nomelor privind oragnizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

 • 1 referent  clasa III grad profesional principal compartimentul financiar contabil taxe și impozite.

Concursul se va desfăşura astfel:

 • Proba scrisa  - 21.01.2019 ora  10
 • Interviu-         - 23.01.2019 ora  10

Dosarele de înscriere la concursul de ocupare a postului vacant scos la concurs, se vor depune la sediul Primăriei Vorniceni județul Botoșani de la data de 21 decembrie 2018,pâna la data de   09 ianuarie 2019 inclusiv.

Date de contact:

Primăria Vorniceni, județul Botoșani,tel/fax 0231563533,e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .

Persoana de contact: Istrate Ioan   tel: 0768906972

Anunțul privind concursul se va publica de către Primăria Vorniceni în Monitorul Oficial al României,Partea a III-a, într-un cotidian de largă circulație cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită pentru proba scrisă ,la locul de desfășurare a concursului precum și pe pagina de internet a Primăriei Vorniceni la adresa: http://www.primaria-vorniceni.ro/content/primaria-vorniceni/concursuri/anunt

Condiţii de participare:

Condiţii generale:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.(Legea 156 din 26.09.2018)

Condiţiile specifice de participare

Referent  clasa III grad profesional principal compartimentul financiar contabil taxe și impozite

 • Studii liceale de specialitate respectiv studii medii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat.
 • 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției.

Documente necesare înscrierii la concurs

a)   formularul de înscriere prevăzut în anexa 3 din HG 611/2008

 

b)  curriculum vitae,modelul comun european

 

c) copia actului de identitate;

 

d) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

 

e) copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice.

 

f) cazierul judiciar;

 

g) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului,de către medicul de familie al candidatului.

 

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.


Ordonatorul  principal de credite doreşte ocuparea acestor functii publice prin concurs de recrutare nu prin redistribuire din corpul de rezervă.

Alăturat vă anexăm bibliografia de concurs.

 

 

Nr.2987 din 16.11.2018

BIBLIOGRAFIA

pentru ocuparea funcţiei publice de executie de  referent, clasa III, grad profesional principal, compartimentul financiar contabil taxe si impozite

1.Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările sicompletările ulterioare;

2.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata, cu     modificările si completările ulterioare; (Legea 156/2018)

3.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al funcţionarilor publici;

4.Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

5.Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicata, actualizata;

6.Legea nr. Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

7.Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii si răspunderea in legătura cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, actualizata

8.Constituţia României, republicată .

 

 

ANUNŢ

 

Primăria Comunei Vorniceni, Județul Botoșani organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție,1 post, AGENT AGRICOL.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii : studii medii liceale,respectiv studii medii liceale în domeniul agricol, specialitatea agronomie, zootehnie, necesare ocupării postului
 • vechimea: 2 ani

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 

 

 • 14.01.2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 16.01.2019: ora 10.00 proba interviu.

 

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al Rpmaniei partea a III a.(14 Decembrie 2018-4 Ianuarie 2019) Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 

 

 1. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

 

 1. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 

 1. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

 

 1. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

 

 1. curriculum vitae.

 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

 

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

BIBLIOGRAFIE

 

-          Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,republicată,cu modificările și completările ulterioare.

-          Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

-          Ordonanța Guvernului nr.28/2008 privind Registrul Agricol modificată și completată prin Legea nr.98/2009.

-          Hotărârea de Guvern 218/2015 privind Registrul Agricol pentru perioada 2015-2019.

-          Legea fondului funciar nr.18/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare.

-          Constituția României, republicată cu modificările și completările ulterioare.

 

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Vorniceni, Județul Botoșani, telefon: 0231563533,și 0768906972

 

 

 


Meniu

Legaturi

Contor vizitatori

105956
Vizitatori online 32