main banner

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

COMUNA VORNICENI

Tel. 0231563533,0231563552, fax. 0331780072,

Email Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Web http://www.primaria-vorniceni.ro

 

ANEXĂ LA HCL  NR. 40/31.10.2018

R E G U L A M E N T DE ORDINE INTERIOARĂ AL APARATULUI PROPRIU

AL PRIMARULUI COMUNEI VORNICENI

Prin regulamentul de ordine interioară elaborat se urmărește realizarea în bune condiţii a sarcinilor ce revin salariaţilor din aparatul de specialitate al Primarului comunei Vorniceni.

Regulamentul de Ordine Interioară al Aparatului Propriu al Primarului Comunei Vorniceni are următorul cuprins :

CAPITOLUL I – Dispoziții generale ……………………………………………………2 pag

CAPITOLUL II – Principii generale ……………………………………………………3 pag

CAPITOLUL III – Activitatea în cadrul instituției …………………………………....3 pag

CAPITOLUL IV – Accesul la informații de interes public …………………………...4 pag

 

CAPITOLUL V – Organizarea activității ……………………………………………..5 pag

 

CAPITOLUL VI – Circuitul actelor în instituție ……………………………………...6 pag

 

CAPITOLU VII – Formarea profesională ……………………………………………...6pag

 

CAPITOLUL VIII – Delegații, deplasări ………………………………………………8 pag

 

CAPITOLUL IX – Atribuții și obligații………………………………………………...8 pag

 

CAPITOLUL X – Recompense ………………………………………………………..11 pag

 

CAPITIOLUL XI – Protecția muncii și PSI…………………………………………..12 pag

 

CAPITOLUL XII – Sancțiuni………………………………………………………….13 pag

 

CAPITOLUL XIII – Dispoziții finale………………………………………………….15 pag

 

 

 

 

Prezentul regulament s-a elaborat în baza următoarelor prevederi legale:

-          Legii nr. 53/ 2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;

-          Legii nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată;

-          Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată  (modificată și completată prin Legea nr. 251/2006 și Legea nr. 156/2018) ;

-          Legea- cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

-          Hotărârea Guvernului Romaniei nr.1723/2004 privind aprobarea programului de măsuri pentru combaterea democrației în activitatea de relații cu publicul (actualizată);

-          Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali (actualizată);

-          Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (actualizată);

-          Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici republicată în 2007 ;

-          Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită al personalului contractual din autoritățiile și instituțiile publice;

-          Legea nr. 52 /2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală republicată în 2013;

-          Legea nr. 544 /2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (actualizată);

-          Legea nr.176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative;

-          Ordinul 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.1 – (1) Regulamentul de ordine interioară stabileşte norme de conduită profesională şi se aplică tuturor salariaților - funcționari publici, demnitari şi personal contractual, indiferent de durata contractului de muncă, celor care lucrează ca detașați, elevilor și studenților care fac practică, precum și salariaților delegați sau detașați de la/ și la alte unități, în vederea creşterii încrederii în autoritatea publică și  a prestigiului acesteia.

Art. 2 Obiectivele prezentului regulament intern urmăresc să asigure creșterea calității serviciului public, o bună administrare  în realizarea interesului public, precum și să contribuie la eliminarea birocraţiei și a faptelor de corupție din administrația publică, prin:

a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale și profesionale corespunzătoare creării și menţinerii la nivel înalt a prestigiului instituţiei, a funcției publice, a funcționarilor publici, demnitarilor și personalului contractual;

b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aștepte, din partea personalului care desfășoară activități în cadrul instituției publice;

c) crearea unui climat de încredere și respect reciproc între cetățeni și funcționarii publici pe de o parte şi între cetăţeni și autoritățile administrației publice pe de altă parte.

 

CAPITOLUL II

PRINCIPII GENERALE

 

Art. 3 Principiile care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici și personalului contractual sunt următoarele:

a) supremația Constituției și a Legii: − principul conform căruia persoanele au îndatorirea de a respecta Constituția și legiile ţării;

b) prioritatea interesului public:− principiul conform căruia există îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal în exercitarea funcției publice;

c) asigurarea egalităţii de tratament a cetățenilor în faţa instituției publice: − principiu conform căruia au îndatorirea de a aplica același regim juridic în situații identice sau similare, tratarea în egală măsură a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice;

d) profesionalismul : − principiu conform căruia au obligaţia de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă,  eficienţă, corectitudine  și conștiinciozitate;

e) imparțialitatea și independență: − principiu conform căruia sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură în exercitarea funcție publice;

f) integritatea morală : − principiul conform căruia le este interzis să solicite sau să accepte direct sau indirect, pentru ei sau pentru alții, vreun avantaj, ori beneficiu în considerarea funcţiei publice pe care o dețin, fără a abuza în vreun fel de funcţia pe care o ocupă;

g) libertatea gândirii și a exprimării: − principiul conform căruia pot să-si exprime și  să-si fundamenteze opiniile cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

h) cinstea și corectitudinea: − principiu conform căruia în execitarea funcției și  îndeplinirea atribuțiilor de serviciu personalul trebuie să fie de bună credinţă;

i) deschiderea și transparenţa: − principiul conform căruia activităţile desfășurate sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.

CAPITOLUL III

ACTIVITATEA ÎN CADRUL INSTITUȚIEI

 

Art. 4 În conformitate cu prevederile legale în domeniu, durata timpului de lucru în cadrul primăriei  se desfăşoară timp de 8 ore zilnic, 40 ore săptămânal, reprezentând 170 ore în medie pe lună, în condiţiile acordării a 2 zile repaus săptămânal (sâmbăta şi duminica).

Art. 5 (1) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.

Art.6 Enumerarea obligaţiilor prevăzute în acest capitol nu este limitativă, ele completându-se cu celelalte dispoziţii la normele incidente în domeniu, normele de structură şi relaţiile între servicii şi cele cuprinse în fişa postului.

Art. 7 (1) Programul zilnic de lucru, în zilele de Luni, Marți, Miercuri și Joi, începe la ora 8,00 și se termină la ora 16,00.

(2) Programul zilnic de lucru în ziua de Vineri,  începe la ora 8,00 și se termină la ora 14,00.

(3) Serviciul de permanenţă revine,  în sarcina întregului aparat de specialitate al primarului  în cazul unor situaţii deosebite la sediul primăriei sau la domiciliu prin intermediul  telefonului.

(4) Cel aflat în serviciu de permanenţă în aceste situaţii are obligaţia de a lua toate măsurile legale, în cazul apariţiei unor evenimente perturbatoare (incendii, inundaţii, cutremure), răspunzând de exercitarea şi efectele măsurilor luate. Are  obligaţia de a informa cu maximă promptitudine organele ierarhic superioare.

Art.8 Prezentarea la serviciu se face până la ora stabilită. Prezenţa la serviciu se realizează prin semnarea ”Condicii de prezenţă „.

Art.9 În baza condicii de prezenţă se vor întocmi foile colective de prezenţă, acestea fiind prezentate la Compartimentul Contabilitate de catre consilierul din cadrul Compartimentului Juridic, Relații Publice, Registratură și Arhivă pâna la data de 1(unu)  a fiecărei luni și vizate și aprobate de primarul comunei.

Art.10 Părăsirea locului de muncă în timpul programului de lucru se face cu aprobarea şefului ierarhic sau a primarului, funcţionarul în cauză consemnând în condica de prezență: ora ieşirii, unitatea la care se deplasează, scopul deplasării şi ora reîntoarcerii.

Art. 11 (1) Personalul din cadrul primăriei poate fi delegat în țară și străinătate în condițiile prevăzute de lege, pe baza ordinului de deplasare semnat de primar, viceprimar sau secretar, după caz.

(2) Ordinul de deplasare este obligatoriu pentru : primar, viceprimar, secretar și   personalul din aparatul de specialitate al primarului, care se  va înscrie obligatoriu într-un registrul special al delegațiilor.

Art.12 La terminarea programului de lucru, toate actele şi documentele vor fi păstrate în fişete sau birouri închise, iar birourile, magaziile şi depozitele, precum şi uşile şi căile de acces în  clădire vor fi încuiate, cheile fiind depuse la personalul care este desemnat a păstra cheile. În cazul în care în unele încăperi se păstrează anumite valori, aceste încăperi vor fi sigilate.

Art.13 Accesul în primărie după terminarea programului normal de lucru este permisă numai cu aprobarea şefului ierarhic.

CAPITOLUL IV

ACCESUL LA INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

 

Art. 14 (1) Asigurarea de către primărie a accesului la infomațiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul persoanei desemnate  prin dispoziția primarului cu atribuții  în domeniul liberului acces la informațiile de inters public, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/ 2001, privind liberul acces la informațiile de interes public.

(2) Orice persoană are dreptul să solicite și să obțină de la primărie informațiile de interes public.

(3) Instituţia publică  este obligată să asigure persoanelor, la cererea acestora, informațiile de interes public solicitate în scris sau verbal.

(4) Primăria  are obligația să răspundă în scris, la solicitarea informaţiilor de interes public, in termen de 10 zile  sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare si de urgența  solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

(5) Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează și se comunică  în termen de 5 zile de la primirea petițiilor.

(6) Pentru informațiile solicitate verbal, funcţionarul din cadrul compartimentului de informare şi relaţii publice are obligatia să precizeze condițiile și formele în care are loc accesul la informațiile de interes public și să contacteze persoanele desemnate prin Dispoziţia Primarului, pentru a furniza pe loc, informațiile solicitate.

(7) În cazul în care informaţiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată să solicite  în scris informaţiile de interes public, urmând ca cererea să-i fie rezolvată în termenele prevăzute la alin.(4).

Art. 15 Relațiile primăriei cu mass-media se realizează prin intermediul primarului comunei.

 

CAPITOLUL V

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII

 

Art. 16 Sarcinile individuale de serviciu pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului se regăsesc, în detaliu, în fişa postului, fiind obligatorii, nerespectarea lor atrage după sine răspunderea salariatului în cauză, conform prezentului Regulament.

Art. 17 La încadrarea în muncă, fiecare salariat primește în dotare bunurile necesare desfăşurării activităţii în primărie, obiecte de inventar, respectiv, mijloace fixe.

Art. 18 La încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă, fiecare salariat are datoria să predea bunurile și lucrările care i-au fost încredințate în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu pe bază de proces - verbal de predare - primire.

Art. 19 (1) La  numirea în functia publică, anual, sau de câte ori intervin schimbări, precum şi la încetarea raporturilor de serviciu, funcționarii publici sunt obligaţi să prezinte, în condiţiile legii, instituţiei publice,  declaraţia de avere.

(2) Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în anexa nr. 2, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Persoanele prevăzute de Legea nr.176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative au obligaţia să depună sau să actualizeze declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie.

 

CAPITOLUL VI

CIRCUITUL ACTELOR IN INSTITUTIE

 

Art. 20 Repartizarea documentelor și a corespondenței spre rezolvare se efectuează de către primarul comunei sau de către consilierul din cadrul compartimentului Juridic, Relații Publice, Registratură și Arhivă, după caz, pe compartimente și servicii, indicându-se numele, eventual rezoluția și termenul de rezolvare.

Art. 21 Consilierul din cadrul compartimentului Juridic, Relații Publice, Registratură și Arhivă sau înlocuitorul acestuia, repartizează corespondența, înscrie și datează fiecare document în Registrul de Intrări-Ieșiri. În cazul în care nu poate fi respectată rezoluția sau termenul prescris, cel căruia i-a fost repartizat documentul are obligatia de a solicita sprijinul consilierului din cadrul compartimentului Juridic, Relații Publice, Registratură și Arhivă, conducerii instituției sau colegilor de la celelalte compartimente.

Art. 22 În cazul petițiilor, se vor respecta prevederile legale în domeniu.

Art. 23 Corespondenţa transmisă prin poştă va fi primită de consilierul din cadrul compartimentului Juridic, Relații Publice, Registratură și Arhivă sau, în lipsa acestuia, de înlocuitorul desemnat de către primar. Corespondența în instituție se asigură prin consilierul din cadrul compartimentului Juridic, Relații Publice, Registratură și Arhivă.

Art. 24 (1) Actele în cadrul instituției se semnează după cum urmează:

- dispozițiile primarului, poartă semnătura primarului și sunt avizate de legalitate de către secretarul comunei;

- hotărârile Consiliului local al comunei, de către   preşedintele de şedinţă al consiliului local şi secretarul comunei ;

- adeverințele și certificatele se semnează de către primarul și secretarul comunei;

- actele de bancă și finaciar-contabile se semnează de ordonatorul principal de credite (primar) și persoana  cu atribuții de control financiar preventiv;

- documentele în domeniul urbanismului se semnează de către primarul și secretarul comunei si persoana desemnată cu atribuții în domeniul urbanismului;

- actele de stare civilă se semnează de către ofițerul de stare civilă sau primar;

-  corespondența cu  persoane fizice, juridice și instituții, se semnează de către primar, secretar  și persoana care a întocmit actul;

- copiile eliberate de pe documentele aflate în arhiva primăriei, cu excepția celor care confirmă a fi clasificate ca secrete de stat sau serviciu, se  semnează de către primar, secretar;

- soluţionarea petiţiilor precum şi semnarea răspunsurilor, alte circulare, actele transmise instanţelor judecătoreşti, corespondenţa cu instituţiile administrativ- teritoriale din judeţ se face de către primar şi secretar şi de persoana care intocmeste documentul;

- actele emise în baza legilor fondului funciar se semnează de către comisia de fond funciar numită la nivelul comunei, prin Ordin al Prefectului.

 

 

CAPITOLUL VII

FORMAREA PROFESIONALA

 

Art. 25 (1) - Funcţionarii publici au dreptul şi obligaţia de a-şi perfecţiona în mod continuu  abilităţile şi pregătirea profesională.

(2) Primarul are obligaţia să prevadă în bugetul anual propriu sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici organizată la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice.

(3) Pe perioada în care funcţionarii publici urmează forme de perfecţionare profesională, beneficiază de drepturile salariale cuvenite, în situaţia în care acestea sunt :

a) organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice;

b) urmate la iniţiativa funcţionarului public, cu acordul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice;

c) organizate de Institutul Naţional de Administraţie, de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, în condiţiile legii, sau de alte instituţii specializate  din țară sau străinătate.

(4) În cazul în care formarea şi perfecţionarea profesională a personalului, în formele prevăzute la alin (3), se organizează în afara localităţii unde îşi are sediul instituţia publică, funcţionarii publici beneficiază de drepturile de delegare în condiţiile legii.

(5) Funcţionarii publici care urmează forme de perfecţionare profesională, a căror durată este mai mare de 90 de zile într-un an calendaristic, organizate în ţară sau în străinătate, finanţate din bugetul de stat sau bugetul local, sunt obligaţi să se angajeze în scris că vor lucra în administraţia publică între 2 şi 5 ani de la terminarea programelor, proporţional cu numărul zilelor de perfecţionare profesională, dacă pentru programul respectiv nu este prevăzută o altă perioadă.

(6) Funcţionarii publici care au urmat forme de perfecţionare profesională, în condiţiile alin. (5), ale căror raporturi de serviciu încetează, potrivit dispoziţiilor art. 97 lit. b), d) şi e), ale art. 98 alin.(1) lit. f) şi g) sau ale art. 99 alin.(1) lit. d) din Legea nr. 188/1999, înainte de împlinirea termenului prevăzut sunt obligaţi să restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfecţionare, precum şi, după caz, drepturile salariale primite pe perioada perfecţionării, calculate în condiţiile legii proporţional cu perioada rămasă până la împlinirea termenului.

(7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul în care funcţionarul public nu mai deţine funcţia publică din motive neimputabile acestuia.

(8) În cazul în care persoanele care au urmat o formă de perfecţionare,  dar nu au absolvit-o din vina lor, sunt obligate să restituie instituţiei sau autorităţii publice contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfecţionare, precum şi drepturile salariale primite în perioada perfecţionării, calculate în condiţiile legii, dacă acestea au fost suportate de autoritatea sau instituţia publică.

Art. 26 Nu constituie forme de perfecţionare profesională şi nu pot fi finanţate din bugetul de stat sau din bugetul local studiile universitare sau studiile de doctorat.

Art. 27 Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să comunice anual Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în condiţiile legii, planul de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, precum şi fondurile prevăzute în bugetul anual propriu pentru acoperirea cheltuielilor de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice.

Art. 28 (1) Salariații au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională.

(2) Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată.

Art. 29 (1) Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea salariatului, pe perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din inițiativa sa.

(2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului, numai dacă absența salariatului ar prejudicia grav desfășurarea activității.

Art. 30 (1) Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională, trebuie sa fie înaintată angajatorului cu cel putin o lună înainte de efectuarea acesteia și trebuie să precizeze data de începere a stagiului de formare profesională, domeniul și durata acestuia, precum și denumirea instituției de formare profesională.

(2) Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza și fracționat în cursul unui an calendaristic, pentru susținerea examenelor de absolvire a unor forme de învățământ sau pentru susținerea examenelor de promovare în anul urmator  în cadrul instituțiilor de învățământ superior, cu respectarea condițiilor stabilite la alin.(1).

(3) În cazul în care în care angajatorul nu și-a respectat obligația de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesională în condițiile prevăzute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesională, plătit de angajator, de până la 10 zile lucrătoare sau de până la 80 de ore.

(4) Perioada în care salariatul beneficiază de concediu plătit prevăzut la alin. (3) se stabileşte de comun acord cu angajatorul.

Art. 31 Durata concediului de formare profesională nu poate fi dedusă din durata concediului de odihnă anual și este asimilată unei perioade de muncă efectivă în ceea ce privește drepturile cuvenite salariatului, altele decât salariul.

 

CAPITOLUL VIII

DELEGAȚII, DEPLASĂRI

 

Art. 32 Salariaţii primăriei pot fi delegaţi în interesul serviciului în ţară şi străinătate în condiţiile prevăzute de lege, pe baza ordinului de deplasare semnat de către primar.

Art. 33 Pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului, cât şi pentru conducătorii auto care se deplasează în teritoriu, ordinele de deplasare sunt obligatorii indiferent de ruta pe care se deplasează. Deplasarea în teritoriu are loc cu aprobarea şefului ierarhic şi pe baza unei planificări stabilite cu cel puţin o zi înainte de data efectuării deplasării.

Art. 34 Ordinele de deplasare ale conducătorilor auto în interiorul judeţului, vor fi conexate la foile de parcurs, poziţiile din foi sunt confirmate de persoana cu care s-a efectuat deplasarea.

CAPITOLUL IX

 

ATRIBUȚII  ȘI  OBLIGAȚII

 

1. Atribuțiile  și obligațiile  conducerii Primăriei

Art. 35 Pentru buna desfășurare a activității, conducerea Primăriei Vorniceni are următoarele atribuții:

- să stabilească organizarea și funcționarea unității;

- să stabilească atribuțiile corespunzătoare pentru fiecare salariat în parte, în condițiile legii;

- să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariaţi, sub rezerva legalității

lor ;

-   să verifice modul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

- să constate săvârşirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare.

Art. 36 Pentru buna desfășurare a activităţii, conducerea Primăriei Vorniceni are următoarele obligații:

- să creeze condițiile necesare în vederea desfăşurării normale a muncii salariaților, punând la dispoziția acestora, la timp și în bune condiţii, mijloacele necesare privind documentarea, mașinile, aparatura pentru folosirea completă și eficientă a timpului de lucru. La stabilirea măsurilor necesare asigurării condițiilor de muncă, sănătate și securitate a muncii a funcționarilor publici participă și comisia paritară constituită în acest scop;

- să stabilească organigrama, numărul de personal, statul de funcții și salarizarea funcționarilor din aparatul de specialitate al Primarului în limitele mijloacelor financiare de care dispun și conform legislației în vigoare;

- să asigure condițiile necesare privind protecția muncii și respectarea normelor igenico-sanitare, precum și instruirea salariaților în acest domeniu;

- să asigure  participarea la cursuri de perfecționare a pregătirii profesionale a salariaților pe domenii de activitate;

- să asigure protecția funcționarului public împotriva amenințărilor, violențelor, faptelor de ultraj, carora le-ar putea fi victima în exercitarea funcției publice, sau în legătură cu acesta. Pentru garantarea acestui drept unitatea va solicita sprijinul organelor abilitate potrivit legii.

 

2. Drepturile și obligațiile  salariaților unității

Art. 37 Drepturile și obligațiile funcționarilor publici sunt cele prevăzute la art. 27-49 din Legea nr. 188/1999, privind Statulul funcționarilor publici, completată și modificată cu Legea nr. 251/2006, coraborat cu prevederile art.5-19 din Legea nr. 7/ 2004, privind codul de conduită al funcționarilor publici.

Art. 38 Drepturile și obligațiile personalului contractual sunt cele prevazute în art. 39 și art. 41 - 47 din Legea nr. 53/2003, Codul muncii și Capitolul II din Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

Art. 39 Funcţionarii publici și personalul contractual au dreptul la un repaus săptămânal, acesta acordându-se de regulă sâmbăta şi duminica.

Art. 40 Funcţionarii publici și personalul contractual au dreptul, în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă plătit, stabilit în raport cu vechimea în muncă şi alte drepturi  suplimentare.

Art.41 (1) Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea salariatului, pentru programările individuale. Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor.

(2) Funcţionarii publici și personalul contractual vor depune, cu câteva zile înainte, la consilierul din cadrul compartimentului Juridic, Relații Publice, Registratură și Arhivă cererile de solicitare  concediu de odihnă, urmând a fi aprobate de către primar.

Art.42 (1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an calendaristic, conform planificării, integral sau parţial. Concediul de odihnă poate fi fracţionat la cererea funcţionarului, cu condiţia ca una din fracţiuni să fie de cel puţin 10 zile lucrătoare.

(2) Efectuarea concediului de odihnă se întrerupe în cazul în care funcţionarul este rechemat, prin dispoziţia scrisă a conducerii unitătii, numai pentru nevoi de serviciu neprevăzute, care fac necesară prezenţa funcţionarului în instituţie.

(3) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.

Art.43 În caz de boală sau accidente, angajatul trebuie să informeze conducerea, direct sau prin intermediul altei persoane, imediat sau în cel mult 48 ore și să prezinte, după caz, un certificat medical sau o adeverință care să justifice absențele. Neprezentarea certificatului atrage consecințele absentării nemotivate.

Art.44 (1) Femeile au dreptul la un concediu de maternitate plătit, care se compune dintr-un concediu prenatal de 63 zile si un concediu postnatal de 63 zile, care se compensează între ele. Pentru protecția sănătății lor și a copilului lor, salariatele au obligația de a efectua minim 42 zile de concediu postnatal.

(2) Salariata gravidă care nu poate îndeplini durata normală de muncă din motive de sănătate, a sa sau a fătului său, are dreptul la reducerea cu o pătrime a duratei normale de muncă, cu menținerea veniturilor salariale. Pe lângă acest drept, salariatele însărcinate au dreptul și la dispensa pentru consultații prenatale în limita a maxim 16 ore pe lună. Salariata va fi pontată 8 ore pe zi chiar și când are dispensa pentru verificarea sănătății ei și a fătului.

(3) Bărbații au dreptul la un concediu paternal plătit de 5 zile lucrătoare acordat la cerere, în primele 8 săptămâni de la nașterea copilului.

(4) Tatăl copilului nou-născut, care participă efectiv la îngrijirea acestuia, are dreptul la un concediu paternal plătit de 15 zile lucrătoare, prin majorarea duratei concediului paternal de 5 zile lucrătoare cu încă 10 zile lucrătoare, dacă a obținut atestatul de absolvire a unui curs de puericultură.

(5) Dreptul la majorarea duratei concediului paternal în condițiile de mai sus se acordă numai o singură dată, indiferent de numărul copiilor titularului.

Art.45 Pentru evenimentele familiale deosebite salariaţii Primăriei comunei Vorniceni   au dreptul la zile de concediu plătite, după cum urmează:

a) căsătoria funcţionarului public sau a personalului contractual - 5 zile

b) nașterea sau căsătoria unui copil   - 3 zile

c)      decesul soţului sau al unei rude până la gr.II a salariatului - 3 zile

Art.46 (1) În carieră funcționarul public poate promova în funcția publică, în condițiile

legii. Promovarea în clasă și în grade profesionale nu sunt condiționate de existența unui post vacant.

(2) Promovarea în funcția publică de execuție în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de către autoritățile și instituțiile publice, prin transformarea postului ocupat de funcționarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului. Fișa postului funcționarului public care a promovat în funcția publică se completează cu noi atribuții și responsabilități sau, după caz, prin creșterea gradului de complexitate a atribuțiilor exercitate.

(3) Concursul sau examenul de promovare în gradul profesional se organizează de autoritatea sau instituția publică, în limita funcțiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

(4) Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

b) să fi obținut cel puțin calificativul ”bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;

c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici modificată și actualizată.

(5) Pentru a participa la concursul de promovare într-o funcție publică de conducere, funcționarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie absolvenți de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

b) să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;

c) să îndeplinească cerințele specifice prevăzute în fișa postului;

d) să îndeplinească condițiile prevăzute la art.57 alin. (6) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici modificată și actualizată;

e) să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată.

Art.47 Salariaţii au obligația de a realiza întocmai şi la timp obligațiile ce le revin la locurile de muncă, obligații ce decurg din contractele de muncă, fișa postului, din Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului și prezentul regulament de ordine interioară.

Art.48 Funcţionarilor publici şi personalului contractual al primăriei le revin următoarele obligaţii :

a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce le revin conform fişei postului;

b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;

c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în Regulamentul intern şi în contractul individual de muncă;

d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;

e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;

f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.

CAPITOLUL X

RECOMPENSE

 

Art.49 (1) Pentru rezultatele deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, în funcție de resursele bugetare, funcţionarii publici şi personalul contractual pot beneficia de premiu de excelență.

(2) Ordonatorii de credite pot acorda premii de excelență pentru personalul care a participat direct la obținerea unor rezultate deosebite în activitatea instituțiilor sau autorităților publice, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, soldele de grad/salariile gradului profesional deținut, gradațiile și soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizațiile de încadrare și indemnizațiile lunare aferente personalului prevăzut în statul de funcții, sub condiția încadrării în fondurile aprobate prin buget.

(3) Premiile de excelență se pot acorda în cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obținerea unor rezultate deosebite în activitatea instituției/autorității publice sau a sistemului din care face parte, a participat la activități cu caracter deosebit, a efectuat lucrări cu caracter excepțional ori a avut un volum de activitate ce depășește în mod semnificativ volumul optim de activitate, în raport de complexitatea sarcinilor.

(4) Premiile de excelență individuale lunare nu pot depăși, anual, două salarii de bază minim brute pe țară garantate în plată și se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor aprobate în buget cu această destinație, în condițiile legii, cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanților salariaților, acolo unde nu sunt constituite astfel de organizații sindicale.

ART.50 Premiul de excelență nu se acordă salariaţilor care:

a) în timpul anului au desfăşurat o activitate apreciată de conducătorul unităţii ca slabă sau necorespunzătoare;

b) au cumulat mai mult de 2 absenţe nemotivate în cursul anului calendaristic;

c) au fost sancţionaţi disciplinar cu:

-          diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o peioadă de până la 3 luni;

-          suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare în funcția publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;

d) a căror contract de muncă a fost desfăcut disciplinar;

e) le-a încetat contractul de muncă prin demisie.

 

CAPITOLUL XI

PROTECŢIA MUNCII ŞI PSI

 

Art. 51 Măsurile de protecţia muncii sunt obligatorii pentru toţi salariaţii.

Art. 52 Pe linie administrativă personalul primăriei  are următoarele atribuţii:

-          răspund de păstrarea şi securitatea bunurilor materiale de la locul de muncă;

-          verifică la terminarea programului dacă au fost luate măsurile pentru preîntâmpinarea unor evenimente (incendii, inundaţii, etc.);

-          verifică dacă fişetele şi birourile cu documente au fost încuiate;

-          informează conducerea primăriei, dacă este cazul, despre aspectele referitoare la asigurarea integrităţii bunurilor, propunând măsuri de prevenire, remediere sau sancţionare a celor vinovaţi.

Art. 53 (1) Angajații au obligația să cunoască normele (specifice locului de muncă) de securitate și de igiena muncii pe care trebuie să le respecte în activitatea desfășurată, să folosească și să întrețină în bune condiții mijloacele de protecție individuală ce le-au fost încredințate.

(2) Obligațiile angajaților sunt :

a) să-și însușească și să respecte normele și instrucțiunile de protecție a muncii și măsurile de aplicare a acestora ;

b) să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanțele periculoase și celelalte mijloace de producție ;

c) să nu procedeze la decontarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice și ale clădirilor, precum și să utilizeze corect aceste dispozitive ;

d) să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă orice defecțiune tehnică sau altă situație care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională ;

e) să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă în cel mai scurt timp posibil accidentele de muncă suferite de persoana proprie sau de alți angajați ;

f) să oprească lucrul la apariția unui pericol iminent de producere a unui accident și să informeze de îndată conducătorul locului de muncă ;

g) să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalți participanți la procesul de producție ;

h) să utilizeze echipamentul individual de protecție din dotare, corespunzător scopului pentru care a fost acordat ;

i) să coopereze cu angajatorul și/sau cu angajații cu atribuții specifice în domeniul securității și sănătății în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea să se asigure că toate condițiile de muncă sunt corespunzătoare și nu prezintă riscuri pentru securitate și sănătate la locul său de muncă ;

j) să coopereze cu angajatorul și/sau cu angajații cu atribuții specifice în domeniul securității și sănătății în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerințe impuse de autoritatea competentă pentru prevenirea accidentelor și bolilor profesionale ;

k) să dea relații din proprie inițiativă sau la solicitarea organelor de control și de cercetare în domeniul protecției muncii.

CAPITOLUL XII

 

SANCȚIUNI

 

Art.54 (1) Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora.

(2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:

a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;

b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;

c) absenţe nemotivate de la serviciu;

d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;

e) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;

f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter;

g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;

h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;

i) refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu;

j) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici;

k) nejustificarea activităţii desfăşurate a timpului efectiv de lucru de 8 ore;

l) consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru;

m) înstrăinarea sau vinderea cu bună stiintă a obiectivelor de înventar sau bunurilor  apartinând  primăriei, domeniului public sau privat al comunei;

n) folosirea utilajelor, mijloacelor de transport, a sculelor din dotarea primăriei a calculatoarelor, imprimantelor, xeroxurilor sau faxurilor în scopuri personale sau private altor persoane.

(3) Sancţiunile disciplinare sunt :

a) mustrare scrisă;

b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni;

c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare în funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;

d) destituirea din funcţia publică.

(4) La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a funcţionarului public, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate în condiţiile prezentei legi.

(5) Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 1 an de la data sesizării comisiei de disciplină cu privire la săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii abaterii disciplinare.

(6) În cazul în care fapta funcţionarului public a fost sesizată ca abatere disciplinară şi ca infracţiune, procedura angajării răspunderii disciplinare se suspendă până la dispunerea clasării sau renunțării la urmărirea penală sau până la data la care instanţa judecătorească dispune achitarea, renunțarea la aplicarea pedepsei, amânarea acesteia sau încetarea procesului penal.

(7) Pe perioada cercetării administrative, în situaţia în care funcţionarul public care a săvârşit o abatere disciplinară poate influenţa cercetarea administrativă, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice are obligaţia de a interzice accesul acestuia la documentele care pot influenţa cercetarea sau, după caz, de a dispune mutarea temporară a funcţionarului public în cadrul altui compartiment sau altei structuri a autorităţii ori instituţiei publice.

Art. 55 (1) Încălcarea cu vinovăţie de către personalul contractual a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de Legea 477/2004, privind codul de conduită a personalului contractual din instituțiile și autoritățile publice, constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora.

(2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.

(3) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt:

a) avertismentul scris;

b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;

c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;

d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

(4) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.

(5) Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:

a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;

b) gradul de vinovăţie a salariatului;

c) consecinţele abaterii disciplinare;

d) comportarea generală în serviciu a salariatului;

e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

Primarul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o dispoziție emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei, conform prevederilor art. 266- 268 din Legea nr. 53 / 2003- Codul muncii.

 

 

CAPITOLUL XIII

DISPOZIȚII  FINALE

 

Art. 56 Persoanele numite în funcții publice sau încadrate cu contract de muncă răspund de pagubele aduse instituției, din vina sau în legătură cu munca lor.

Art. 57 (1) Răspunderea civilă a funcționarilor publici se angajează:

a) pentru pagube produse cu vinovație patrimoniului  primăriei;

b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;

c) pentru daunele plătite de instituția publică, în calitatea de comitent, unor terțe persoane, în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile;

(2) În repararea pagubelelor aduse primăriei în situațiile prevăzute  la lit. “a” si “b” se dispune emiterea unei dispoziti de imputare în teremen de 30 de zile de la constatarea pagubei sau, după caz, prin asumarea unui angajament de plată, iar scutirea prevazută la lit.c pe baza hotarârii judecătorești definitive și irevocabile.

(3) Impotriva dispoziției de imputare salariatul în cauză se poate adresa instanței de contencios administrativ.

(4) Dreptul primarului de a emite dispoziție de imputare se prescrie în termen de 3 ani de la data producerii pagubei.

Art.58 (1) Răspunderea civilă a personalului contractual: salariații răspund patrimonial, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse primăriei din vina și în legătură cu munca lor.

(2) Salariații nu răspund de pagubele provocate de forța majoră sau de alte cauze neprevăzute și care nu puteau fi înlăturate și nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului;

(3) Când paguba a fost produsă de mai mulți salariați, cuantumul răspunderii fiecăruia se stabilește în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei.

(4) Daca măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată, răspunderea fiecăruia se stabilește proporțional cu salariul său net de la data constatării pagubei și atunci când este cazul, și în funcție de timpul efectiv lucrat de la ultimul său inventar.

(5) Salariatul care a încasat de la angajator o suma nedatorată este obligat să o restitue.

(6) Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau și care nu mai pot fi restituite în natură, sau dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptăţit, este obligat să suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau a serviciilor în cauză se stabilește potrivit valorii acestuia de la data plății.

Art.59 Prevederile prezentului regulament se completează cu celelelte dispoziții legale privind organizarea, disciplina muncii, drepturile și obligațiile funcționarilor publici și reglementările unor activități,  prin hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului, după caz.

 

Întocmit

Consilier principal,                                                                                         PRIMAR TOADER LEAMPAR

Lucia ANTON

SECRETAR

Gabriel Pînzariu

Am luat la cunostinţă :

Nr. Ctr.

Nume si prenume

Funcția

Compartiment

Semnătură

1

LEAMPĂR TOADER

PRIMAR

 

 

2

IRIMIA GHEORGHE

VICEPRIMAR

 

 

3

PÎNZARIU GABRIEL

SECRETAR COMUNĂ

 

 

4

JIJIIE MARIA

GOSPODAR COMUNAL

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

 

5

COLESNIUC CARMEN LILIANA

CONSILIER ASISTENT

SERVICIU ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

6

URSACHE FILOFTEIA

CONSILIER SUPERIOR

BIROU FINANCIAR CONTABIL TAXE ȘI IMPOZITE

 

7

URSACHE DUMITRU

REFERENT SUPERIOR

BIROU FINANCIAR CONTABIL TAXE ȘI IMPOZITE

 

8

MARDARE LARISA DELIA

CONSILIER PRINCIPAL

BIROU FINANCIAR CONTABIL TAXE ȘI IMPOZITE

 

9

ȘTEFAN IOAN

REFERENT SUPERIOR

BIROU FINANCIAR CONTABIL TAXE ȘI IMPOZITE

 

10

ILIE CONSTANTIN DANUȚ

MUNCITOR CALIFICAT

COMPARTIMENT

ADMINISTRATIV

 

11

CHIORESCU VASILE

MUNCITOR CAIFICAT

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

 

12

ISTRATE CĂTĂLIN

REFERENT (CONTABIL)

COMPARTIMENT CULTURĂ ȘI SPORT (BIROU FINANCIAR CONTABIL TAXE ȘI IMPOZITE)

 

13

UNGUREANU RĂZVAN

ȘEF SVSU

SERVICIU VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

 

14

SCRIPCARIU CONSTANTIN

MUNCITOR CALIFICAT

COMPARTIMET ADMINISTRATIV

 

15

ISTRATE IOAN

CONSILIER PRIMAR

 

 

16

IFTODI ALINA DRAGULIȚA

REFERENT ASISTENT

COMPARTIMENT CONTENCIOS, TEHNICĂ ADMINISTRATIVĂ, STARE CIVILĂ ȘI AUTORITATE TUTELARĂ, RESURSE UMANE

 

17

UNGUREANU VASILICĂ

REFERENT SUPERIOR

COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL FOND FUNCIAR

 

18

ANTON LUCIA

CONSILIER PRINCIPAL

COMPARTIMET JURIDIC, RELAȚII PUBLICE, REGISTRATURĂ, ARHIHĂ

 

19.

ȘARAMET LAURA

CONSILIER ASISTENT

COMPARTIMENT LICITAȚII

 

20.

STRĂTILĂ RODICA

CONSILIER SUPERIOR

COMPARTIMENT CADASTRU

 

21.

 

ȘEF BIROU

FINANCIAR CONTABIL TAXE ȘI IMPOZITE

 

22.

 

CONSILIER JURIDIC

COMPARTIMENT CONTENCIOS, TEHNICĂ ADMINISTRATIVĂ, STARE CIVILĂ ȘI AUTORITATE TUTELARĂ, RESURSE UMANE

 

23.

 

CONSILIER

COMPARTIMET JURIDIC, RELAȚII PUBLICE, REGISTRATURĂ, ARHIHĂ

 

24.

 

REFERENT

BIROU FINANCIAR CONTABIL TAXE ȘI IMPOZITE

 

25.

 

BIBLIOTECAR

COMPARTIMENT CULTURĂ ȘI SPORT

 

Meniu

Legaturi

Contor vizitatori

105956
Vizitatori online 26