main banner

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

COMUNA VORNICENI

Tel. 0231563533,0231563552, fax. 0331780072,

Email Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Web http://www.primaria-vorniceni.ro

 

Anexa la HCL nr. 40 din 31.10.2018

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI VORNICENI

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.1 Regulamentul de organizare și funcționare (R.O.F.) detaliază modul de organizare al autorității publice a comunei Vorniceni, definește misiunea și scopul acesteia, stabilește regulile de funcționare, politicile și procedurile autorității publice, normele de conduită, atribuțiile, autoritatea și responsabilitatea personalului, drepturile și obligațiile acestuia.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Vorniceni are următorul cuprins :

CAPITOLUL I – Dispoziții generale ……………………………………………………1 pag

CAPITOLUL II – Organizarea Primăriei comunei Vorniceni………………………..4 pag

CAPITOLUL III – Atribuțiile Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Vorniceni ………………………………………………………………………………….8 pag

Biroul Financiar Contabil Taxe și Impozite …………………………….............8 pag

Compartimentul Registrul Agricol, Fond Funciar …………………………………..11 pag

Compartimentul Cadastru …………………………………………………………….14 pag

Compartimentul Licitații ………………………………………………………………15 pag

Compartimentul Contencios, Tehnică Administrativă, Stare Civilă și Autoritate Tutelară, Resurse Umane ……………………………………………………………...18 pag

Compartimentul Juridic, Relații Publice, Registratură și Arhivă …………………..21 pag

Compartimentul Cultură și Sport …………………………………………………….22 pag

Serviciul Asistență Socială ……………………………………………………………..25 pag

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență ……………………………………….30 pag

Compartimentul Administrativ ……………………………………………………….33 pag

CAPITOLUL IV – Dispoziții finale ……………………………………......................35 pag

Art.2 Prezentul Regulament este întocmit conform cu prevederile Legii nr. 215/2001 – republicată, cu modificările și completările, Legii nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici – republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, republicat.

Art.3 În cadrul autorității publice, Regulamentul de organizare și funcționare ajută la îndeplinirea următoarelor funcții:

-          funcția de instrument de management ROF – este un mijloc prin care toți angajații dobândesc o imagine comună asupra organizării autorității publice, iar obiectivele acesteia devin mult mai clare;

-          funcția de legitimare a puterii și obligațiilor ce revin fiecărui membru al organizației – fiecare persoană știe ce atribuții are, care îi este limita de decizie, care sunt relațiile de cooperare și de subordonare;

-          funcția de integrare socială a personalului – ROF conține reguli și norme scrise care reglează activitatea întregului personal care lucrează la realizarea unor obiective comune.

Art.4 Administraţia publicã localã la nivel de comunã este condusã de primar, care rãspunde în faţa consiliului local de activitatea acesteia.

Art.5 Primăria comunei Vorniceni este o structură funcțională cu activitate permanentă care aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local și dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale din comuna Vorniceni.

Art.6 Prezentul regulament stabilește procedura de desfășurare a activității instituției și atribuțiile personalului de specialitate și administrativ din aparatul propriu de specialitate al Consiliului local al comunei Vorniceni.

Art.7 Primarul, viceprimarul, secretarul comunei Vorniceni, împreună cu aparatul propriu de specialitate al Consiliului local al comunei Vorniceni, constituie Primăria comunei Vorniceni, care funcționează ca autoritate a administrației publice locale și rezolvă treburile publice, în interesul cetățenilor comunei, în condițiile legii.

Art.8 Structura organizatorică a aparatului propriu de specialitate al Consiliului local al comunei Vorniceni, precum și numărul maxim de posturi, sunt cele prevăzute în organigrama aprobată prin Hotărârea Consiliului local al comunei Vorniceni.

Art.9 Primăria comunei Vorniceni dispune de un sediu, de un patrimoniu propriu și

de mijloace materiale și financiare necesare funcționării în condiții de eficiență.

Art.10 Sediul Primăriei comunei Vorniceni este in comuna Vorniceni, Str. Principală nr.1.

Art.11 Primăria comunei Vorniceni dispune în imobilul în care funcționează de toate dotările necesare funcționării.

Art.12 Finanțarea Primăriei comunei Vorniceni și a aparatului propriu de specialitate  al Consiliului local al comunei Vorniceni, se asigură din bugetul local, din impozitele și taxele locale instituite potrivit legii și din alte venituri proprii.

Art.13 Patrimoniul propriu al Primăriei comunei Vorniceni este format din bunuri imobile și mobile, evidențiate distinct în evidența contabilă și după caz, în evidențele de carte funciară.

Art.14 Domeniile urmãrite în activitatea publicã localã sunt urmãtoarele:

-          respectarea drepturilor şi libertaţilor fundamentale ale cetaţenilor, ale Constituţiei României, legilor, hotãrârilor de Guvern, alte acte emise de ministere, organele judeţene şi locale;

-          consultarea populaţiei prin referendum atunci când interesul localitãţii o impune;

-          respectarea supremației interesului public, conform căruia ordinea de drept, integritatea, imparțialitatea și eficiența autorităților sunt ocrotite și promovate de lege;

-          respectarea disciplinei publice, igienei şi salubritãţii localitãţii, prevenirea şi stingerea incendiilor, înlãturarea efectelor calamitãţilor, catastrofelor, epizotiilor şi epidemiilor;

-          înfrumuseţarea şi gospodãrirea localitãţii, întreţinerea drumurilor și uliţelor;

-          administrarea bunurilor publice şi private ale comunei, conform căruia autoritățile publice sunt datoare să-și desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor;

-          organizarea şi coordonarea activitãţii de cunoaştere a actelor legale şi a normativelor, atât de către angajaţii primãriei, cât şi de cetãţenii localitãţii;

-          întocmirea programelor de perspectivã şi anuale privind dezvoltarea urbanisticã şi amenajarea teritoriului, cât şi cele economice, sociale etc;

-          principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit și încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publică și buna administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă și prestigiul autorităților publice;

-          principiul bunei-credinte, conform căruia este ocrotită persoana încadrată într-o autoritate publică care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt;

-          organizarea activitaţii de stabilire şi impunere a impozitelor şi taxelor locale, ca venituri bugetare sau extrabugetare;

-          dispune mãsuri de folosire integralã şi raţionalã a fondului funciar, rãspunde de lucrãrile de împãduriri, de buna gospodãrire a pãdurilor cât şi de împroprietãrirea în condiţiile legii a petenţilor cu terenurile ce li se cuvin dupã lege;

-          asigurã buna desfãşurare a activităţilor de învaţãmânt, culturã şi asistenţã medicalã

şi socialã;

-          ia mãsuri pentru ocrotirea minorilor şi altor persoane care au nevoie de ocrotire socialã, sprijinã activitatea de integrare socialã şi de asigurare a unor condiţii normale  de viaţã pentru persoanele cu handicap, angajând asistenţi personali;

-          organizarea condiţiilor de petrecerea timpului liber prin activitãţi de agrement şi sportive prin intreţinerea bazei materiale adecvate;

-          organizarea activitãţii de primire în audienţã şi soluţionare problemelor ridicate de cetãţeni;

-          organizarea activitãţii de stare civilã, autoritate tutelarã şi notariat, dupã caz;

-          emiterea de avize şi autorizaţii ce revin conform legilor;

-          întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli a localităţii şi urmãrirea executãrii lui;

-          exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce revin localitãţii în calitate de persoanã juridicã, prin primar;

-          îndeplinirea oricãror altor atribuţii prevãzute de legi sau de organele ierarhic

superioare.

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA PRIMĂRIEI COMUNEI VORNICENI

ORGANIZAREA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

Art. 15 Primarul, Viceprimarul, Secretarul împreună cu aparatul de specialitate al Primarului Comunei Vorniceni constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, denumită ”Primăria Comunei Vorniceni”, care aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului local și dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale comunității locale.

Art.16 Comuna Vorniceni are un primar și un viceprimar, aleși în condițiile legii pe o perioadă de 4 ani.

Art. 17 Întreaga activitate este organizată și condusă de Primar, serviciile, birourile și compartimentele fiind subordonate direct acestuia, viceprimarului sau secretarului comunei, care asigură și răspund de realizarea atribuțiilor ce le revin salariaților.

Art.18 Primarul comunei Vorniceni îndeplinește o funcție de autoritate publică. El este șeful administrației publice locale și al aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Primarul răspunde de buna funcționare a administrației publice locale, în condițiile legii.

Art.19 Primarul reprezintã comuna în relaţiile cu alte autoritãţi publice, cu persoane fizice sau juridice, române sau strãine, precum şi în justiţie. În relațiile dintre Consiliul local al comunei Vorniceni, ca autoritate deliberativă și Primarul comunei Vorniceni, ca autoritate executivă, nu există raporturi de subordonare.

Art.20 În exercitarea atribuțiilor sale, primarul emite dispoziții cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoștința publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz.

Art.21 Primarul Comunei Vorniceni îndeplinește atribuțiile prevăzute la art.63 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte acte normative în vigoare.

Art.22 În exercitarea atribuțiilor de autoritate tutelară și de ofițer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative referitoare la recensământ, la organizarea și desfășurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecție civilă, precum și a altor atribuții stabilite prin lege, primarul acționează și ca reprezentant al statului.

Art.23 În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condițiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.

Art.24 Primarul poate delega atribuțiile care îi sunt conferite de lege și alte acte normative viceprimarului, secretarului comunei, conducătorilor compartimentelor funcționale sau personalului din aparatul de specialitate, în funcție de competențele ce le revin în domeniile respective.

Art.25 Viceprimarul este subordonat primarului și înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuțiile sale.

Art.26 Viceprimarul răspunde de modul de organizare a compartimentelor subordonate și de buna desfășurare a activităților și atribuțiilor care i-au fost delegate prin dispoziția primarului comunei Vorniceni.

Art.27 Secretarul Comunei Vorniceni este funcționar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative, recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu și regimul disciplinar al acestuia se fac în conformitate cu legislația privind funcția publică și funcționarii publici.

Art.28 Secretarul comunei Vorniceni îndeplinește următoarele atribuții principale :

 1. Conform prevederilor Legii nr.215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată :

a)      avizează, pentru legalitate, dispozițiile primarului;

b)      participă la ședințele consiliului local;

c)      asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și primar;

d)     organizează arhiva și evidența statică a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor primarului;

e)      asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condițiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

f)       asigură procedurile de convocare a consiliului local și efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, asigură întocmirea procesului-verbal al ședințelor consiliului local și redactează hotărârile consiliului local;

g)      pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local;

h)      alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local sau de primar, după caz.

 1. Conform prevederilor Legii nr.18/1991, republicată, Legii nr.169/1997, Legii nr.1/2000, Legii nr.247/2005 și hotărârilor de Guvern pentru aplicarea acestora

a)      participă la ședințele Comisiei de fond funciar;

b)      este membru al comisiei comunale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;

c)      asigură lucrările de secretariat ale comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;

d)     asigură preluarea și înregistrarea într-un registru special cererile și alte documente probatorii pentru reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole;

e)      transmite cererile și celelalte documente însoțitoare comisiei locale pentru a fi analizate;

f)       redactează procesele verbale ale ședințelor comisiei locale și în baza acestora întocmește hotărârile corespunzătoare care vor fi semnate de membrii comisiei;

g)      primește și transmite comisiei județene contestațiile formulate de persoanele interesate împreună cu punctele de vedere ale comisiei locale;

h)      participă la întocmirea situațiilor definitive privind persoanele fizice și juridice îndreptățite să li se atribuie teren;

i)        asigură înaintarea spre aprobare și validare comisiei județene situațiile definitive împreună cu documentația necesară precum și punctul de vedere al comisiei locale;

j)        asigură arhivarea documentelor comisiei locale de fond funciar conform prevederilor legale în vigoare.

 1. Conform art.1836-1850 din Noul Cod civil

a)      înregistrează într-un registru special contractele de arendare;

b)      arhivează copiile contractelor de arendare;

c)      urmărește înregistrarea în registrul agricol a suprafețelor de teren prevăzute în contractul de arendare.

 1. Conform O.G. nr.28/2008 privind Registrul Agricol :

a)      coordonează, verifică și răspunde de modul de completare și ținere la zi a Registrului Agricol;

b)      își dă acordul pentru modificarea datelor înscrise în Registrul Agricol;

c)      semnează centralizatoarele alături de primarul comunei;

d)     constată contravențiile persoanelor fizice obligate să declare date care fac obiectul Registrului agricol.

 1. Conform Legii 53/2003

a)      întocmește contractul individual de muncă pentru angajarea personalului contractual din cadrul Primăriei, ținând seama de prevederile Legii nr.53/2003;

b)      completează dosarele personalului contractual din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului local.

 1. Alte atribuții ale secretarului comunei:

a)      Coordonează activitatea compartimentelor juridic, de autoritate tutelară și asistență socială, de stare civilă din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local;

b)      răspunde de respectarea Legii privind informațiile clasificate și a Legii privind liberul acces la informațiile de interes public;

c)      coordonează activitatea structurilor organizate conform:

-          Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare;

-          Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările ulterioare;

-          Legii nr.486/2003 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.27/2003 privind procedura aprobării tacite.

d)     îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau încredințate de consiliul local sau de către primar.

Art.29 Consilierul personal al primarului comunei Vorniceni îndeplinește următoarele atribuții:

- asigură consilierea primarului cu privire la diverse probleme specifice;

- participă și coordonează activitatea specifică privind elaborarea documentelor specifice;

- reprezintă, prin delegare, primarul comunei Vorniceni la activitățile specifice, precum   și la întâlnirile cu reprezentanții structurilor cu atribuții similare;

- realizează materiale documentare pentru probleme complexe ce necesită o documentație voluminoasă;

- întocmește notele de prezentare a unor lucrări/documente pentru a fi prezentate   primarului comunei Vorniceni;

- menține legătura cu aparatul executiv al primăriei cât și cu alte instituții din administrația publică;

- răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate;

- colaborează cu compartimentele de specialitate pentru rezolvarea operativă a problemelor.

Art.30 Aparatul de specialitate al primarului este organizat pe compartimente, servicii și birouri constituite în conformitate cu organigrama aprobată, și cuprinde un număr de 20 posturi, din care 2 funcții de demnitate publică, 1 funcție de conducere, 10 funcții publice de execuții și 7 funcții contractuale.

Art.31 Conform organigramei aprobate, serviciile, compartimentele și birourile care intră în alcătuirea aparatului de specialitate al Comunei Vorniceni sunt următoarele:

 

 1. 1. BIROUL FINANCIAR CONTABIL TAXE ȘI IMPOZITE
 2. 2. COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL FOND FUNCIAR
 3. 3. COMPARTIMENTUL CADASTRU
 4. 4. COMPARTIMENTUL LICITAȚII
 5. 5. COMPARTIMENTUL CONTENCIOS, TEHNICĂ ADMINISTRATIVĂ, STARE CIVILĂ ȘI AUTORITATE TUTELARĂ, RESURSE UMANE
 6. 6. COMPARTIMENTUL JURIDIC, RELAȚII PUBLICE, REGISTRATURĂ, ARHIVĂ
 7. 7. COMPARTIMENTUL CULTURĂ ȘI SPORT
 8. 8. SERVICIUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ
 9. 9. SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
 10. 10. COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV ȘI DE GESTIUNE

CAPITOLUL III

ATRIBUȚIILE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI VORNICENI

 1. I. BIROURILE, SERVICIILE ȘI COMPARTIMENTELE SUBORDONATE DIRECT PRIMARULUI COMUNEI VORNICENI
  1. 1. BIROUL FINANCIAR CONTABIL TAXE ȘI IMPOZITE STABILIRE ȘI ÎNCASARE IMPOZITE ȘI TAXE

Art.32 Biroul Financiar Contabil Taxe și Impozite din cadrul Primăriei Vorniceni, prin consilierii săi, asigură stabilirea în condițiile legii, a impunerii contribuabililor persoane fizice și juridice și are ca atribuții principale următoarele:

-          urmăreşte întocmirea şi depunerea în termenele cerute de lege a declaraţiilor de impunere de către contribuabili, persoane fizice şi juridice;

-          gestionează documentele referitoare la impunerea fiecărui contribuabil, grupate     într-un dosar fiscal unic;

-          efectuează impunerea din oficiu a contribuabililor persoane fizice care nu şi-au corectat declaraţiile iniţiale;

-          întocmeşte documentaţiile necesare în limita competenţei şi propune acordarea de amânări sau eşalonări, reduceri, scutiri în baza cererilor impuse de contribuabili şi conduce evidenţa facilitaţilor acordate;

-          asigură şi răspunde de integritatea, confidenţialitatea şi securitatea datelor din documentele conţinute de fiecare dosar fiscal;

-          întocmeşte borderourile de debite şi scăderi şi urmăreşte operarea lor în evidenţele sintetice şi analitice şi asigură gestionarea lor pentru contribuabili persoane fizice;

-           propune, în condiţii prevăzute de lege, restituirea de impozite şi taxe, compensări între impozitele şi taxele locale;

-          soluţionează în termen cererile depuse de contribuabili;

-          transmite documentaţia pentru urmărire în cazul diferenţelor de impozite şi taxe, penalităţi de întârziere şi amenzi stabilite persoanelor fizice şi juridice;

-          efectuează analize şi întocmeşte informări în legătură cu constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor, rezultatele acţiunilor de verificare şi măsurile luate pentru nerespectarea legislaţiei;

-          constată şi stabileşte impozitele şi taxele locale prevăzute de lege, datorate de persoanele juridice;

-          întocmeşte borderourile de debite şi scăderi, urmăreşte operarea lor în evidenţele analitice şi sintetice pentru contribuabili persoane juridice;

-          preia declaraţiile de taxe şi impozite locale, persoane juridice, asigurând operarea lor în evidenţele sintetice şi analitice;

-          preia borderourile de debite şi scăderi, persoane juridice şi asigură operarea lor în evidenţele sintetice şi analitice;

-          efectuează impunerea din oficiu în cazul contribuabililor persoane juridice care nu   şi-au depus declaraţiile sau a căror declaraţii sunt eronate;

-          ţine evidenţa obligaţiilor fiscale pentru fiecare plătitor de impozite şi taxe locale, precum şi a plăţilor efectuate de aceştia în contul obligaţiilor bugetare;

-          stabileşte dobânzi şi penalităţi pentru neplata obligaţiilor la bugetul local;

-          asigură preluarea în baza de date a informaţiilor din dosarele fiscale;

-          verifică periodic sinceritatea declaraţiilor depuse de contribuabili stabilind, după caz, diferenţe faţă de impunerea iniţială;

-          verifică persoanele fizice asupra determinării materiei impozabile reale, precum şi asupra stabilirii impozitelor şi taxelor datorate bugetului local şi stabileşte în sarcina contribuabililor diferenţe de impozite şi taxe;

-          asigură cuprinderea în activitatea de verificare şi stabilire a impozitelor şi taxelor a tuturor persoanelor fizice care au calitatea de contribuabili;

-          cercetează obiecţiile şi contestaţiile persoanelor fizice privind stabilirea impozitelor şi taxelor şi propune soluţii de rezolvare;

-          verifică persoanele juridice asupra determinării materiei impozabile reale, precum şi asupra stabilirii impozitelor şi taxelor datorate bugetului local si stabileşte diferenţe de impozite şi taxe;

-          asigură cuprinderea în activitatea de verificare şi stabilire a impozitelor şi taxelor a tuturor persoanelor juridice care au calitatea de contribuabili;

-          cercetează obiecţiile şi contestaţiile persoanelor juridice privind stabilirea impozitelor şi taxelor şi propune soluţii de rezolvare;

-          transmite documentaţia pentru urmărire, în cazul diferenţelor impozitelor şi taxelor, penalităţilor de întârziere şi amenzilor stabilite persoanelor juridice;

-          asigură păstrarea confidenţialităţii lucrărilor efectuate şi a informaţiilor deţinute;

-          verifică documentele de încasare în numerar şi prin virament a veniturilor bugetului local, din punct de vedere legal, termene de plată, încadrare corectă pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare;

-          urmăreşte încadrarea corectă pe surse de venituri, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu conturile deschise în acest sens;

-          conduce evidenţa veniturilor încasate pe surse şi conturi de venituri;

-          răspunde de întocmirea registrului de casă privind veniturile, înregistrând operaţiunile efectuate numai pe baza documentelor justificative;

-          răspunde de păstrarea şi evidenţierea tuturor documentelor ce fac obiectul activităţii desfăşurate, urmărind circuitul acestora în cadrul legal;

-          îndosariază şi arhivează toate documentele ce au făcut obiectul activităţii desfăşurate;

-          desfăşoară activitate de executare silită a persoanelor fizice si juridice şi cea de stingere a creanţelor conform prevederilor legale in vigoare;

-          înfiintează popriri pe veniturile realizate de debitori, urmăreşte respectarea popririlor înfiinţate asupra terţilor popriţi, precum şi societăţilor bancare şi stabileşte, după caz, măsurile legale pentru executarea acestora;

-          evidenţiază şi urmăreşte debitele restante primite spre urmărire;

-          întocmeşte borderoul de debite pentru titlurile executorii primite de la alte unităţi care în prealabil au fost verificate şi urmează să fie confirmate;

-          întocmeşte borderoul de scădere pentru actele de scădere aprobate, procese verbale de constatare a solvabilităţii şi diferite referate, precum şi pentru debitele retrase de unităţile care le-au transmis;

-          întocmeşte dosare pentru debitele primite spre executare silită de la alte unităţi şi asigură respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor şi confirmarea titlurilor executorii primite de la alte organe;

-          asigură încasarea creanţelor faţă de bugetul local, în termenul de prescripţie şi propune măsuri de recuperare a celor prescrise din culpa persoanelor vinovate de prescrierea acestora;

-          calculează cheltuielile de executare silită şi majorările de întârziere, penalităţile sau alte sume, când cuantumul acestora nu a fost stabilit în titlul executoriu;

-          pe baza datelor deţinute, analizează şi hotărăşte măsurile de executare silită în aşa fel încât realizarea creanţei să se facă cu rezultate cât mai avantajoase, ţinând seama de interesul imediat al Consiliului Local, cât şi de drepturile şi obligaţiile debitorului urmărit;

-          întocmeşte actele necesare aplicării procedurii de executare;

-          dispune pe baza convenţiei încheiate cu debitorii sau cu terţe persoane juridice, transmiterea sau stingerea obligaţiilor bugetului local prin modalităţile prevăzute de lege;

-          întocmeşte documentaţiile şi propunerile privind debitorii insolvabili;

-          verifică periodic contribuabilii înscrişi în evidenţa separată şi urmăreşte starea de insolvabilitate pentru aceştia, în cadrul termenului de prescripţie local;

-          soluţionează cererile plătitorilor prin care se solicită relaţii referitoare la aplicarea executării silite şi a modalităţilor de stingere a creanţelor;

-          elaborează, pe baza datelor deţinute, informări şi situaţii privind realizarea creanţelor bugetare;

-          preia în evidenţă debitele pentru titlurile executorii primite de la alte unităţi, care în prealabil au fost verificate şi urmează a fi confirmate;

-          asigură respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor şi confirmarea titlurilor executorii primite de la alte organe;

-          colaborează cu organele Ministerului Administraţiei şi Internelor, organele Ministerului Justiţiei şi alte organe ale administraţiei publice, în vederea încasării creanţelor prin executare silită sau alte modalităţi;

-          soluţionează şi rezolvă orice alte lucrări privind încasarea creanţelor bugetului local, în baza sarcinilor din legislaţia fiscală, repartizate de conducere;

-          constată şi stabileşte creanţele bugetare şi extrabugetare, altele decât cele fiscale şi ţine evidenţa acestora;

-          gestionează documentele referitoare la creanţele bugetare şi extrabugetare şi conduce evidenţa separată a acestora;

-          urmăreşte încasarea creanţelor bugetare şi informează conducerea serviciului despre realizarea sau nerealizarea acestora;

-          efectuează analize şi întocmeşte informări în legătură cu verificarea, constatarea şi stabilirea creanţelor bugetare şi extrabugetare;

-          îndeplineşte orice alte atribuţii repartizate de conducerea primăriei Vorniceni şi şeful ierarhic superior privind încasarea creanţelor bugetare şi extrabugetare.

Art.33 Biroul Financiar Contabil Taxe și Impozite din cadrul Primăriei Vorniceni, prin referenții săi, au următoarele atribuții privind încasarea impozitelor și taxelor:

-          înmânează sub semnătură contribuabililor înștiințările de plată și/sau procesele verbale de impunere și predă operatorului rol dovezile de înmânare a acestora;

-          emite pentru sumele încasate chitanțe din chitanțierele speciale;

-          identifică pe raza sa de activitate persoane care posedă bunuri supuse impozitării, sesizând organele competente în vederea stabilirii impozitelor și taxelor;

-          efectuează depunerea la Trezorerie a tuturor sumelor încasate, în termenele prevăzute de normele legale;

-          conduce zilnic registrul de casă și extrasul de rol;

-          efectuează plata salariilor, pe baza statelor de plată;

-          răspunde de integritatea casieriei instituției;

-          întocmește jurnalul de casă;

-          sprijină activitatea de introducere, conform programului electronic, a datelor privind contribuabilii persoane fizice și juridice;

-          ține evidența proceselor verbale de amendă, a adreselor, înștiințărilor privind debite ale persoanelor fizice și juridice din comuna Vorniceni;

-          înștiințarea persoanelor fizice și juridice în cauză;

-          urmărirea și încasarea amenzilor în termen;

-          urmărirea modului de evidențiere și încasare a debitelor restante precum și compensarea plusurilor cu sumele restante pentru lichidarea pozițiilor de rol;

-          informarea promptă a conducerii instituției cu privire la situația debitelor provenite din amenzi, imputații, etc;

-          încasează taxele de salubrizare precum și alte taxe stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local Vorniceni;

-       alte atribuții date prin dispoziția primarului.

 

 

 

 1. 2. COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL FOND FUNCIAR

Art.34 Compartimentul Registrul Agricol Fond Funciar asigură ținerea evidenței terenurilor și animalelor din comuna Vorniceni și aplicarea corespunzătoare a legilor fondului funciar.

Atribuțiile referentului superior privind Registrul Agricol sunt:

-          transcrierea şi completarea pe anul în curs, în noile registre agricole, a poziţiilor din vechile registre reprezentând gospodăriile populaţiei deţinătoare de terenuri agricole şi animale;

-          deschiderea de noi poziţii în registrul agricol la solicitarea proprietarilor de terenuri sau deţinători de animale;

-          operarea modificărilor în Registrul Agricol ca urmare a vânzărilor-cumpărărilor, moştenirilor, donaţiilor, schimbărilor ale categoriilor de folosinţă a terenurilor;

-          tine evidenţa gospodăriilor populaţiei deţinătoare de terenuri agricole şi animale;

-          înscrierea titurilor de proprietate ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate in conformitate cu Legile Fondului Funciar si Legii 10/2001;

-          întocmeşte şi eliberează adeverinţe de proprietate cu situaţia existentă în registrul agricol;

-          întocmeste și eliberează certificate de producător ( pentru vânzări de produse agricole), potrivit evidenţelor pe care le deţin după o prealabilă verificare în teren;

-          întocmește procesele verbale și vizează trimestrial certificatele de producător;

-          comunicarea la compartimentul de impozite și taxe locale a modificărilor survenite la vechile proprietăți înscrise în Registrul Agricol, precum și comunicarea noilor proprietari;

-          verifică în teren reclamaţiile şi sesizările privind registrul agricol;

-          conduce evidenţa asociaţiilor agricole cu personalitate juridică;

-          verificări în teren a veridicității datelor declarate în registru agricol;

-          centralizează toate datele înscrise în registrul agricol:

- numărul poziţiilor înscrise în Registrul Agricol;

- terenurile aflate în proprietate, pe categorii de teren;

- modul de utilizare a suprafeţelor agricole situate pe raza localităţii;

- suprafaţa arabilă cultivată pe raza localităţii pe culturi;

- pomi fructiferi răzleți pe raza localităţii;

- suprafaţa plantaţiilor pomicole și numărul pomilor pe raza localităţii;

- evoluţia efectivelor de animale în cursul anului, aflate în proprietatea gospodăriilor      sau exploataţiilor agricole;

- utilaje, instalaţii pentru agricultură, mijloace de transport cu tracțiune animală şi mecanică existente la începutul anului pe raza localităţii;

- aplicarea îngrăsămintelor, amendamentelor şi pesticidelor pe raza localităţii;

- utilizarea îngrășămintelor chimice la principalele culturi;

- producţia vegetală obţinută de gospodăriile/exploataţiile agricole pe raza localităţii;

- numerotarea actelor şi întocmirea proceselor-verbale de predare-primire pentru arhivarea documentelor din cadrul Compartimentului Agricol;

- verificarea poziţiilor din registrul agricol şi eliberarea de adeverinţe pentru persoanele defuncte, solicitate de Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Botoșani, în vederea întocmirii sesizării privind deschiderea procedurii succesorale şi transmiterea către Camera Notarilor Publici;

- înregistrarea şi eliberarea adeverinţelor pentru persoanele îndreptăţite privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru subvenţionarea motorinei pentru lucrările din agricultură;

- participă la programul de verificare în teren a veridicităţii datelor înscrise în evidenţele fiscale şi în registrul agricol a terenurilor agricole intravilane;

- colaborarea cu alte compartimente din cadrul instituţiei, care au drept obiect de activitate suprafeţe de terenuri, aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice, sau în proprietatea publică sau privată a Statului Român sau unităţii administrativ-teritoriale;

- angajaţii Compartimentului Agricol fac parte din Unitatea locală de sprijin din cadrul Centrului local de combatere a epizotiilor la animale, pe teritoriul comunei;

- întocmeste diferite situaţii privind date şi informaţii referitoare la persoanele fizice care deţin terenuri date în arendă, la persoanele juridice care deţin terenuri, informaţii referitoare la persoanele fizice care deţin terenuri în proprietate în comuna Vorniceni, în vederea verificării modului de declarare şi stabilirea impozitului datorat de persoanele fizice /juridice prin punerea de acord a datelor referitoare la terenurile înscrise în Registrul Agricol, informaţii solicitate de Curtea de Conturi;

- culegerea și înscrierea de date în registrele agricole, ținerea la zi a registrelor agricole și centralizarea datelor înscrise, furnizarea de date instituțiilor abilitate, când este cazul;

- efectuează operațiuni de unificări sau defalcări de gospodării în baza dovezilor legale prezentate;

- eliberarea de certificate de producător, eliberarea de bilete de adeverire a proprietății și sănătății animalelor, întocmirea de procese-verbale de constatare a existenței produselor, eliberarea  de adeverințe cu privire la terenurile atribuite, cu privire la datele înscrise în registrele agricole;

- munca pe teren cu privire la controale asupra pășunilor din islazul comunal, spații verzi, verificări la gospodăriile populației, măsurători de terenuri la punerea în posesie a beneficiarilor Legii fondului funciar;

- întocmește diferite referate, proiecte de hotărâri, procese-verbale de constatare a existenței produselor agricole sau a animalelor, procese-verbale de evaluare a pagubelor produse de animale pe culturile agricole, etc.

- punerea în executare a legilor și a altor acte normative;

- consiliere, activități de relații cu publicul;

- reprezentarea intereselor autorității locale în relația cu persoanele fizice și cu persoanele juridice;

- corespondenţa cu alte instituţii ale statului şi cu organele de anchetă, din proprie iniţiativă sau la solicitarea acestora;

- solutionarea cererilor și redactarea răspunsurilor la cererile adresate Compartimentului Agricol;

- îndeplinirea oricaror alte sarcini, care nu sunt cuprinse în fişa postului, în funcţie de solicitările conducerii primăriei, participând şi la rezolvarea unor cereri venite de la alte compartimente din cadrul instituţiei privind sesizări, verificări, reclamaţii, proiecte.

Atribuții specifice în domeniul fondului funciar:

 • este membru în cadrul comisiei de fond funciar;
 • participă la ședințele comisiei de fond funciar;
 • asigură, împreună cu secretarul comunei, lucrările de secretariat ale comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenului;
 • culege informații de la cetățeni privind structura culturilor ce doresc să le însămânțeze în anul curent și în funcție de condițiile pedoclimatice le asigură consultanță de specialitate;
 • propune măsuri pentru sprijinirea producătorilor agricoli asigurând în același timp consultanță de specialitate în vederea înființării, la nivelul comunei, a unor exploatații agricole pe domenii: legumicole, zootehnice, agricole;
 • îndrumă producătorii agricoli și ajută, în sensul întocmirii documentațiilor pentru acordarea de prime pe produs precum și cunoașterea modalităților directe de susținere a producătorilor agricoli;
 • contribuie în comună, alături de ceilalți specialiști, în aplicarea programelor prevăzute în strategia guvernului pe linie de agricultură;
 • întocmește referatele conform circularelor primite de la comisia județeană privind rectificarea sau anularea titlurilor de proprietate, după caz;
 • analizează cererile formulate privind reconstituirea dreptului de proprietate, prezentând propuneri pentru rezolvarea lor în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar și înaintarea lor spre validare Instituției Prefectului Județului Botoșani.

 1. 3. COMPARTIMENTUL CADASTRU

Art.35 Compartimentul Cadastru din cadrul UAT Vorniceni, prin consilierul său, are următoarele atribuții:

-          gestionează Planul Urbanistic General – P.U.G. al comunei Vorniceni;

-          inițiază și propune spre aprobarea Consiliului Local proiecte de hotărâri la nivel de Planuri Urbanistice Zonale – P.U.Z. și Planuri Urbanistice de Detaliu – P.U.D.

-          elaborează și asigură prezentarea și promovarea documentațiilor urbanistice la nivel de Planuri Urbanistice Zonale – P.U.Z. și Planuri Urbanistice de Detaliu – P.U.D.

-          participă la rezolvarea reclamațiilor și a sesizărilor persoanelor fizice sau juridice referitoare la domeniul cadastru;

-          identifică posibilități și avansează propuneri pentru dezvoltarea urbanistică a comunei;

-          participă la Comisia de amenajare a teritoriului, urbanism și asigură informațiile solicitate;

-          întocmește și prezintă materiale, rapoarte referitoare la activitatea compartimentului;

-          colaborează cu toate compartimentele din cadrul instituției, implicate în activitatea de urbanism;

-          rezolvă și răspunde în scris la sesizările și audiențele cetățenilor referitoare la semnalarea cazurilor de abatere privind disciplina în construcții;

-          acționează pentru prevenirea cazurilor de indisciplină în construcții prin avertizarea cetățenilor care intenționează să execute lucrări fără obținerea prealabilă a avizelor și autorizațiilor de construcții;

-          întocmește referate de specialitate în vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale Primarului comunei Vorniceni și de hotărâri ale Consiliului Local specifice activității serviciului;

-          colaborează pentru realizarea activității cu diferite instituții;

-           îndeplineşte orice alte atribuţii repartizate de conducerea primăriei Vorniceni şi şeful ierarhic superior privind activitatea sa.

Atribuții specifice în domeniul fondului funciar:

 • efectuează punerea în posesie prin  participare la delimitarea în teren a dreptului de proprietate și înmânează titlurile de proprietate persoanelor îndreptățite;
 • inventariază terenurile din extravilanul și intravilanul comunei ramase neatribuite și întocmește documentația, respectiv referatul compartimentului de resort cu întreaga documentație-extras din planuri parcelare cu propunerea ca aceste suprafețe să fie trecute în domeniul privat al comunei;
 • informează cetățenii și urmărește respectarea normelor tehnice și a legislației în vigoare referitoare la carantina fitosanitară, combaterea bolilor și dăunătorilor la plante și utilizarea pesticidelor;
 • contribuie în comună, alături de ceilalți specialiști, în aplicarea programelor prevăzute în strategia guvernului pe linie de agricultură;
 • ține în mod distinct evidența domeniului public și privat agricol al comunei Vorniceni și asigură actualizarea permanentă a acestuia;
 • redactează referate de specialitate la proiectele de dispoziții și proiectele de hotărâri din domeniul agricol;
 • primește și soluționează în termenul legal corespondența repartizată;
 • îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local ori de primar.

 

 

 1. 4. COMPARTIMENTUL LICITAȚII

Art.36 Compartimentul Licitații din cadrul UAT Vorniceni, prin consilierul său, desfășoară următoarele activități și operațiuni specifice:

-          elaborează proiectul programului anual de investiții;

-          programarea, pregătirea, urmărirea executării, decontarea și recepția lucrărilor de investiții, aferente lucrărilor tehnico-edilitare;

-          desfășoară programul de investiții aprobat pe an și trimestre;

-          întocmește documentația și raportul de specialitate la proiectele de Hotărâri ale Consiliului Local al comunei Vorniceni, privind aprobarea indicatorilor                 tehnico-economici în vederea realizării de lucrări de utilitate publică – construcția, modernizarea, repararea, întreținerea, exploatarea rețelei stradale, extinderea rețelei publice de alimentare cu apă, extinderea rețelei publice de canalizare;

-          identifică anunțurile publicate pe web site-urile oficiale (SEAP) cu privire la contractele de achiziții publice;

-          elaborează studii privind determinarea indicatorilor de stare tehnică a drumurilor, de evoluție a traficului și de stabilire de ordine, de prioritate pentru lucrările de drumuri;

-          elaborează studii de sistematizare, prognoze şi proiecte de program pentru dezvoltarea şi optimizarea comunei Vorniceni;

-          colaborează cu compartimentul Urbanism Amenajarea Teritoriului şi cu celelalte compartimente și servicii din cadrul Primăriei comunei Vorniceni;

-          stabileşte pe baza Planului Urbanistic General şi Zonal, amplasamentele în care urmează să se realizeze obiectivele de investiţii;

-          răspunde de întocmirea formelor necesare, potrivit prevederilor legale pentru comandarea elaborării documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii;

-          asigură, direct sau prin intermediul proiectanţilor, obţinerea avizelor şi acordurilor şi a altor documente necesare elaborării documentaţiei tehnico-economice, de la furnizorii

de utilităţi;

-          asigură verificarea proiectelor prin specialişti verificatori de proiecte atestaţi;

-          asigură elaborarea documentelor tehnice necesare organizării licitaţiilor pentru proiectare şi execuţie, în conformitate cu prevederile legale şi le pune la dispoziţia organizatorului licitaţiei;

-          asigură execuţia unor lucrări de calitate, prin respectarea de către antreprenori a prevederilor privind calitatea în construcţii;

-          coordonează activitatea personalului de consultanţă, pentru lucrările de construcţii;

- verifică notele de constatare pentru confirmarea decontării lucrărilor executate, precum   şi a eventualelor suplimentări/renunţări;

- verifică şi controlează concordanţa situaţiilor de lucrări cu stadiile fizice lunar, trimestrial sau anual;

- verifică lucrările suplimentare (N.C.S.- urile), precum şi lucrările de renunţare dacă este cazul;

- verifică modul de întocmire şi decontare a situaţiilor de lucrări conform prevederilor din documentaţie, acte normative tehnico-economice, contracte şi a condiţiilor de finanţare cu încadrare în plafoanele de decontare şi respectarea termenelor contractuale;

- stabileşte modul de întocmire şi ţinere a evidenţelor, stadiilor fizice, decontării producţiei, termenelor contractuale şi centralizarea acestor date;

- propune măsuri de regularizare financiară, oprirea plăţilor, sau după caz, aplicarea de penalizări, în cazul când se constată abateri neconforme cu realitatea;

- verifică şi avizează facturile de decontare a situaţiilor de lucrări lunare realizate;

- verifică şi avizează documentele pentru eliberarea parţială sau totală a garanţiilor de bună execuţie, alte reţineri pentru lucrări de proastă calitate, penalităţi de întârziere, daune, etc.;

- colaborează cu Biroul Taxe si Impozite la soluţionarea problemelor legate de decontarea lucrărilor şi transmiterea pe baza proceselor verbale de recepţie a valorii definitive a obiectivelor recepţionate;

- verifică prin materialele puse în operă, efectuarea de către executant a probelor privind calitatea şi conformitatea cu normativele tehnice în vigoare, analizează certificatele de calitate a materialelor utilizate ce însoţesc situaţiile de lucrări executate, compară rezultatele probelor şi conţinutul certificatelor de calitate cu prevederile caietului de sarcini;

- întocmeşte lista de propuneri, în condiţiile legii, cu componența şi programul de funcţionare al comisiilor de recepţii;

- asigură secretariatul comisiilor de recepţii pentru lucrările de investiţii contractate şi convoacă membrii comisiei;

- întocmeşte programe pentru recepţia finală a obiectivelor la expirarea perioadei de garanţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi convoacă comisiile de recepţie în acest sens, verifică modul de comportare al obiectivului în cursul perioadei de garanţie şi constată dacă au fost remediate de către constructor deficienţele semnalate la recepţia preliminară sau cele apărute în perioada de garanţie;

- difuzează în termen, procesele – verbale de recepţie la toţi factorii care au concurat la realizarea obiectivului recepţionat;

- primeşte şi rezolvă în termen, reclamaţiile şi sesizările – primite din partea cetăţenilor şi a beneficiarilor de dotaţie privind deficienţele apărute la obiectivele recepţionate preliminar în termenul de garanţie, cu respectarea prevederilor legale;

- păstrează în bune condiţii arhiva cu documentaţiile tehnico-economice;

- respectă legile şi actele normative specifice;

- exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate sau altele care decurg din actele normative în vigoare sau ca urmare a dispoziţiei conducerii;

- întocmeşte sau analizează, după caz, propunerile de achiziţii de bunuri (fonduri fixe, obiecte de inventar), servicii şi lucrări ale Primăriei comunei Vorniceni şi ale instituţiilor publice din subordinea Consiliului local;

- asigură organizarea procedurilor de achiziţii publice pentru toate compartimentele Primăriei comunei Vorniceni, conform Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată, modificată şi completată de Legea nr. 337/2006, cu completările şi modificările ulterioare, întocmirea contractelor de achiziţie publică, a actelor adiţionale şi a rezilierilor acestora (după caz), conform legii;

-           propune primarului spre aprobare componenţa comisiilor de evaluare a ofertelor, colectivul de întocmire a documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor;

- asigură întocmirea documentaţiei de elaborare şi prezentare a ofertei la procedurile de achiziţii publice organizate, pe baza documentaţiei primite de la compartimentele din cadrul Primăriei comunei Vorniceni care solicită demararea acestora;

- asigură întocmirea formalităţilor de publicitate (publicarea anunţurilor de intenţie, de participare, de atribuire);

- asigură întocmirea formalităţilor de comunicare pentru procedurile organizate şi vânzarea/transmiterea documentaţiei de elaborare şi prezentare a ofertei;

- asigură primirea, înregistrarea şi păstrarea ofertelor la procedurile organizate;

- asigură cadrul organizatoric pentru derularea achiziţiilor publice;

- asigură întocmirea proceselor verbale de deschidere, analiză şi atribuire a contractelor de achiziţie publică;

- asigură comunicarea către ofertanţii participanţi a rezultatelor procedurilor de achiziţie publică;

- asigură înregistrarea contestaţiilor şi comunicarea acestora către comisia de analiză şi soluţionarea contestaţiilor, ofertanţii implicaţi în procedură;

- asigură transmiterea rezultatului analizei contestaţiilor tuturor factorilor în drept;

- asigură restituirea garanţiilor de participare la procedurile de achiziţie publică;

- asigură încheierea contractelor de achiziţie publică cu câştigătorii procedurilor de achiziţii organizate pentru bunuri, servicii şi lucrări şi transmiterea lor pentru urmărire compartimentelor de specialitate;

- asigură întocmirea raportului anual privind contractele atribuite în anul anterior şi transmiterea acestora la Autoritatea Naţională pentru Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice;

- asigură gestionarea bazei de date cu privire la procedurile de achiziţie publică organizate, care cuprinde informaţii cu privire la firmele participante şi rezultatele acestora;

- îndeplineşte orice alte atribuţii repartizate de conducerea primăriei Vorniceni şi şeful ierarhic superior.

 

5. COMPARTIMENTUL CONTENCIOS, TEHNICĂ ADMINISTRATIVĂ, STARE CIVILĂ ȘI AUTORITATE TUTELARĂ, RESURSE UMANE

Art.37 Activitățile specifice Compartimentului Contencios, Tehnică Administrativă, Stare

Civilă și Autoritate Tutelară, Resurse Umane constau în:

– întocmirea actelor de stare civilă, în vederea concretizării documentelor ce alcătuiesc starea civilă a unor persoane fizice, pentru a se ţine evidenţa strictă a acestora precum şi dovada stării civile. Această activitate constă în înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă în registrele de naştere, căsătorie şi deces şi eliberarea certificatelor de stare civilă;

- înscrierea prin menţiune pe marginea actului de naştere sau, după caz, de căsătorie, a recunoaşterii şi stabilirii filiaţiei, adopţiei, desfacerii căsătoriei şi schimbării numelui sau prenumelui;

- eliberarea gratuit, la cererea autorităţilor publice, a extraselor pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, precum şi fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

- eliberarea, la cererea persoanelor fizice, de dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9, dovezile care cuprind, după caz, precizări referitoare la menţiunile existente pe marginea actului de stare civilă;

– comunicarea oricăror modificări intervenite în starea civilă a unei persoane către organele prevăzute de lege;

– întocmirea buletinelor statistice de naştere, căsătorie, deces şi comunicarea lor lunară la Direcţia Judeţeană de Statistică;

– asigurarea reconstituirii registrelor de stare civilă pierdute sau distruse şi întocmirea, prin derogare, a actelor de stare civilă;

- primește cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă precum şi documentele prezentate în motivare, pentru a fi transmise, spre verificare, către S.P.C.L.E.P. la care este arondată unitatea administrativ-teritorială;

- primește cererile de înscriere de menţiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorţ, adopţie, schimbare de nume şi/sau prenume, precum şi documentele ce susţin cererile respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D., în vederea avizării înscrierii menţiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării;

- primește cererile de transcriere a certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din străinătate, însoţite de actele ce le susţin, întocmesc referatul cu propunere de aprobare sau respingere a cererii de transcriere pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentaţie, în vederea avizării prealabile de către S.P.C.J.E.P. în coordonarea cărora se află;

- primește cererile de rectificare a actelor de stare civilă şi efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a menţiunilor înscrise pe acestea, întocmesc documentaţia şi referatul cu propunere de aprobare sau respingere şi le înaintează S.P.C.J.E.P., pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziţiei de aprobare/respingere de rectificare de către primarul unităţii administrativ-teritoriale competente;

- primește cererile de reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmesc documentaţia şi referatul prin care se propune primarului unităţii administrativ-teritoriale emiterea dispoziţiei de aprobare sau respingere, cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P.;

- înaintează S.P.C.J.E.P. exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate menţiunile din registrul de stare civilă - exemplarul I;

- sesizează imediat S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M. Bucureşti - D.S.C., în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civilă cu regim special;

- eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptăţite, certificate care să ateste componenţa familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 11 şi 12;

- efectuează verificările necesare avizării cererilor de reconstituire şi de întocmire ulterioară a actelor de stare civilă pentru cetăţenii români şi persoanele fără cetăţenie, domiciliate în România;

- efectuează verificări şi întocmește referate cu propuneri în vederea avizării de către S.P.C.J.E.P. a cererilor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine, precum şi a cererilor de rectificare a actelor de stare civilă;

- înaintează către Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă Informatizată a Persoanei şi centrului militar din raza de competenţă, a buletinelor de identitate, a cărţilor de identitate, paşapoartelor şi a livretelor militare ale celor decedaţi;

- eliberează certificatele de stare civilă (naştere, căsătorie, deces) la cererea persoanelor îndreptăţite care justifică motivele pentru care solicită certificatul, de pe raza comunei Vorniceni sau din alte localităţi, pe baza înregistrărilor făcute în registrele de stare civilă;

- trimite structurilor de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil, comunicări nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor români, actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de identitate;

- promovarea la instanţele judecătoreşti a acţiunilor de rectificare, completare sau anulare a unor înregistrări din registrele de stare civilă, folosirea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti considerate netemeinice şi nelegale, care modifică statutul civil al unei persoane;

- efectuează verificări şi întocmește referate cu propuneri în dosarele având drept obiect anularea, completarea, modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare civilă şi a menţiunilor existente pe marginea acestora, declararea judecătorească a dispariţiei şi a morţii unei persoane, precum şi înregistrarea tardivă a naşterii;

- asigurarea securităţii certificatelor de stare civilă, păstrarea şi conservarea registrelor şi a celorlalte documente de stare civilă şi înaintarea, după completarea registrului de stare civilă, a exemplarului II la Consiliul Judeţean Botoşani;

- reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse, parţial sau total, prin copierea textului din exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin semnare şi aplicarea sigiliului şi parafei;

- propune necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare şi cerneală specială, pentru anul următor, şi îl comunică, anual, structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P.;

- atribuie codurile numerice personale, denumite în continuare C.N.P., din listele de coduri precalculate, pe care le păstrează şi le arhivează în condiţii de deplină securitate;

- trimite centrelor militare, în termen de 5 zile de la data  înregistrării decesului, documentul de evidenţă militară aflat asupra cetăţenilor incorporabili sau recruţilor, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 10;

- înscrie în registrele de stare civilă, de îndată, menţiunile privind dobândirea, redobândirea sau renunţarea la cetăţenia română, în baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. prin structura de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P.;

- efectuează verificări cu privire la cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă;

- colaborează cu direcţiile de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti şi cu maternităţile pentru prevenirea cazurilor de internare a gravidelor fără acte de identitate asupra lor sau a căror identitate nu este cunoscută şi a cazurilor de părăsire a copiilor nou-născuţi şi neînregistraţi la starea civilă;

- transmit lunar la S.P.C.J.E.P. situaţia indicatorilor specifici, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7;

- transmit  lunar la S.P.C.J.E.P. situaţia căsătoriilor mixte;

- arhivează actele de stre civilă  și alte acte ce fac obiectul  acestei activități;

- înregistrează și actualizează datele de identificare  a cetățenilor  români cu drept de vot înscrise în registrul electoral;

- asigurarea oficierii căsătoriilor într-un cadru festiv şi într-o atmosferă solemnă;

- înregistrarea declaraţiilor de naştere, căsătorie, deces, a cererilor, precum şi a întregii corespondenţe se face într-un registru de intrare-ieşire distinct, care aparţine Serviciului Stare civilă, numerotarea actelor făcându-se diferit de restul actelor din primărie;

- participă şi răspunde pentru implementarea şi dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial la compartimentul stare civilă pentru  aribuțiile stabilite prin prezenta,  in conformitate cu OSGG nr.400 /2015;

- îndeplineşte orice alte atribuţii repartizate de conducerea primăriei Vorniceni şi şeful ierarhic superior.

6.COMPARTIMENTUL JURIDIC, RELAȚII PUBLICE, REGISTRATURĂ, ARHIVĂ

Art.38 Compartimentul Juridic, Relații Publice, Registratură, Arhivă are următoarele atribuții specifice:

ü  respectă procedura  privind înregistrarea şi circuitul documentelor;

ü  înregistrează , scanează,  redirecţionează, ataşează , distribuie, expediază şi arhivează documente în registrul general;

ü  înregistrează , scanează,  redirecţionează, ataşează , distribuie, expediază şi arhivează documente în registrul de evidenţă  specială a sesizărilor , reclamaţiilor şi petiţiilor ;

ü  primeşte şi expediază documente prin intermediul factorilor poştali, delegaţi, curierat, fax, e-mail;

ü  transmite şi primeşte de la compartimentele din cadrul Primăriei Vorniceni conform rezoluţiei primarului spre soluţionare a informaţiilor de interes public;

ü  descarcă, înregistrează şi expediază corespondenţa de pe site-ul instituţiei:   cereri, propuneri, sesizări, reclamaţii, petiţii şi sugestii primite on-line şi răspunde de distribuirea acestora în urma rezoluţiei primarului;

ü  îndosariază şi predă la arhiva instituţiei , în condiţiile legii corespondenţa proprie;

ü  clasează acte pe dosare specifice de lucru;

ü  efectuează lucrările de multiplicare a documentelor pentru corecta repartizare a acestora pe baza rezoluţiei dată de primar;

ü  studiază şi aplică  legislaţia în domeniu activităţii pe care o desfăşoară;

ü  participă la activităţi comune cu alte servicii  din cadrul instituţiei;

ü  prezintă la cererea  Primarului - rapoarte şi informări privind activitatea desfăşurată de înregistrare şi circuit al documentelor ;

ü  comunică inter – instituţional : asigură legătura prin comunicare verbală, tefonică, scris şi electronică dintre instituţie şi mediul exterior acesteia, respectiv cu cetăţenii, colaboratorii, alte instituţii publice, agenţi economici, asociaţi, etc.;

ü  comunică intra – instituţional prin informarea cât mai completă a compartimentelor şi a şefilor acestora cu care lucrează direct, pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor comune, pentru asigurarea unor funcţii continue prin comunicare verbală sau scrisă;

ü  păstrează întreaga confidenţialitate şi discreţie asupra persoanelor şi documentelor cu care are tangenţă;

ü  aplică principiul trasparenţei  în administraţia publică locală;

ü  completarea si păstrarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici din cadrul

aparatului de specialitate al Primarului;

ü  întocmirea graficului privind programarea concediilor de odihnă, urmărirea modului

de efectuare a acestuia, ținerea evidenţei concediilor suplimentare și fără plată;

ü  acordă răspunsuri în vederea soluţionării în termenul legal a corespondenţei repartizate spre rezolvare;

ü  ține condica de prezență și întocmește lunar pontajul angajaților;

ü  asigură ținerea la zi a declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese pentru demnitari și funcționarii publici;

ü  asigură completarea și operarea de modificări în Registrul general de evidență al angajaților – REVISAL;

ü  informarea și consilierea conducerii Primăriei comunei Vorniceni, precum și a angajaților care se ocupă de prelucrare cu privire la obligațiile care le revin în temeiul Regulamentului nr. 679/2016 și a altor dispoziții de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protecția datelor;

ü  monitorizarea respectării prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 și a altor dispoziții de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecția datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităților și acțiunile de sensibilizare și de formare a personalului implicat în operațiunile de prelucrare, precum și auditurile aferente;

ü  furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor și monitorizarea funcționării acesteia, în conformitate cu articolul 35 din Regulamentului nr. 679/2016;

ü  cooperarea cu Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

ü  asumarea rolului de punct de contact pentru  Autoritatea Națională de Supraveghere privind aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă menționată la articolul 36 din Regulamentului nr. 679/2016, precum și, dacă este cazul, consultarea cu privire la orice altă chestiune;

ü  îndeplineşte orice alte dispoziţii date de către primar.

 

 1. 7. COMPARTIMENTUL CULTURĂ ȘI SPORT

Art.39 Activităţi şi operaţiuni specifice care se desfăşoară la nivelul Compartimentului

Cultură sunt următoarele:

– asigură derularea activităţilor în conformitate cu proiectul aprobat;

– se implică, în calitate de partener, în organizarea de expoziţii, spectacole, concerte, manifestări sportive în perimetrul comunei şi în organizarea unor tabere de creaţie;

– întocmeşte şi actualizează baze de date cu privire la patrimoniul cultural al comunei, ponderea minorităţilor, a organizaţiilor neguvernamentale şi a cultelor de pe raza comunei;

– stabileşte relaţii de colaborare cu serviciile specializate din Primăria comunei Vorniceni

pentru dezvoltarea unor proiecte comune;

– promovează şi desfăşoară manifestări culturale şi socio-educative, pentru păstrarea şi exprimarea identităţii etnice, lingvistice şi religioase a persoanelor aparţinând diferitelor minorităţi;

– colaborează cu Inspectoratul Şcolar al judeţului Botoşani şi cu unităţile de învăţământ de pe raza comunei, în vederea derulării unor activităţi comune care să se încadreze în specificul

serviciului (concursuri interşcolare, simpozioane, spectacole);

– colaborează cu cluburile sportive şi cu cluburile copiilor, în vederea derulării unor manifestări sportive (întreceri, marşuri, concursuri);

– colaborează cu muzee, biblioteci publice, universităţi culturale, ansambluri profesioniste de muzică şi dansuri populare şi alte instituţii publice de cultură şi artă în vederea organizării de

proiecte culturale;

– promovează imaginea instituţiei prin realizarea de materiale informative (pliante, reviste,

afişe), pentru popularizarea manifestărilor proprii şi a iniţiativelor instituţiei;

– îndeplineşte şi alte sarcini date de conducătorul instituţiei în legătură cu obiectul şi natura

activităţii desfăşurate.

Descrierea activităţilor corespunzătoare bibliotecii comunale:

®    răspunde de gestiunea bibliotecii;

®    căutarea şi înscrierea cititorilor în sistem tradiţional;

®    evidenţa publicaţilor împrumutate şi restituite de cititori în sistem clasic;

®    verifică starea fizică a cărţilor restituite de cititori;

®    întocmeşte şi pune la dispoziţia cititorilor  “Regulamentul utilizatorilor” în vederea cunoaşterii normelor de împrumut;

®    participă cu comunicări şi studii la acţiunile bibliotecii sau în afara ei;

®    prin întreaga activitate contribuie la satisfacerea cerinţelor de lectură şi studiu ale utilizatorilor care frecventează biblioteca;

®    asigură informarea utilizatorilor privind fondul de publicaţii şi servicii pe care le poate oferi biblioteca ;

®    evidenţa primară şi individuală a fondului de carte;

®    efectuarea operaţiunilor de scoatere din gestiune a cărţilor plătite, rupte sau transferate (R.M.F. şi inventarul bibliotecii);

®    face propuneri pentru casarea unor cărţi deteriorate fizic;

®    alcătuirea tabelelor şi formelor pentru scoaterea documentelor din gestiune şi înaintarea acestora la contabilitate;

®    întocmeşte programul anual de activitate al bibliotecii iar după aprobare, ia măsuri pentru realizarea lui;

®    verifică documentele şi corespondenţa elaborate în cadrul bibliotecii;

®    completează colecţiile bibliotecii prin achiziţionarea de cărţi, periodice, documente grafice şi audio-vizuale în funcţie de nevoile de informare a populaţiei comunei;

®    elaborează instrumente de informare, bibliografii;

®    răspunde de întreaga activitate a bibliotecii;

®    respectă legislaţia în vigoare, normele, ordinele, reglementările emise de Ministerul Cultelor şi  Culturii şi conducerea instituţiei.

Delegări:Pe lângă atribuțiile legate de Compartimentul Cultură și Sport, referentul îndeplinește și activităţi şi operaţiuni specifice care se desfăşoară la nivelul compartimentului finanţe contabilitate, acestea fiind:

-          întocmeşte documentele justificative pentru orice operaţie care afectează patrimoniul unităţii;

-          constituie comisiile şi subcomisiile de inventariere anuală a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar de scurtă durată şi mică valoare, bunurilor materiale,

confruntând rezultatele obţinute cu evidenţa contabilă şi realizând operaţiunile contabile ce se impun, înregistrând minusurile şi plusurile din inventar;

-          inventariază patrimoniul unităţii;

-          asigură gestionarea patrimoniului Primăriei în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

-          întocmeşte bilanţul contabil;

-          asigură legătura permanentă cu Trezoreria pentru ordonanţarea cheltuielilor;

-          organizează şi conduce evidenţa contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute prin bugetul de venituri şi cheltuieli, a valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloace băneşti, a decontărilor cu debitorii şi creditorii;

-          verifică gestiunea magaziei şi a casieriei lunar, privind: numerarul existent, timbrele şi mandatele poştale, materialele existente în magazie;

-          elaborează şi supune aprobării Consiliului Local al comunei Vorniceni, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;

-          întocmeşte periodic situaţia execuţiei bugetare şi urmăreşte încadrarea acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli;

-          întocmeşte şi prezintă consiliului local contul anual de execuţie al bugetului;

-          completează ordonanţările de plată privind disponibilul din contul de angajamente bugetare şi răspunde de datele înscrise;

-          întocmeşte ordonanţările de plată privind drepturile salariale;

-          întocmeşte ordine de plată pentru plata contribuţiilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor sociale de sănătate precum şi a altor reţineri din statul de plată;

-          urmăreşte executarea creanţelor;

-          realizează evidenţa garanţiilor de gestiune pentru salariaţii primăriei;

-          ține evidenţa reţinerilor: rate, rate imobiliare, popriri chirii, garanţii;

-          întocmeşte statele de plată ale salariilor personalului din primărie, indemnizaţiile consilierilor, plăteşte ajutoarele sociale, indemnizaţiile de naştere precum şi a altor ajutoare băneşti şi indemnizaţii cuvenite unor cetăţeni ai comunei;

-          conduce evidenţa contractelor ce au ca obiect achiziţiile publice de bunuri, servicii sau lucrări;

-          urmăreşte executarea contractelor de achiziţii şi informează şefii ierarhici ori de câte ori apar încălcări ale clauzelor contractuale;

-          verifică şi avizează efectuarea compensărilor şi restituirilor de impozite şi taxe;

-          aduce la cunoştinţa conducerii şi informează organele abilitate ori de câte ori constată fapte care constituie infracţiuni conform prevederilor legale;

-          îndeplineşte orice alte atribuţii rezultate din Hotărârile Consiliului Local Vorniceni şi din dispoziţiile primarului;

- întocmeşte referate de specialitate în vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale    primarului şi de hotărâri ale consiliului local, specifice activităţii compartimentului;

- colaborează cu toate compartimentele primăriei precum şi cu instituţiile şi serviciile din subordinea consiliului local;

- colaborează cu diverse instituţii, precum: Ministerul Finanţelor, Direcţia Generală a Finanţelor Publice, Administraţia Financiară, etc.

- participă la şedinţele comisiilor de specialitate ale consiliului local, prezentând situaţiile cerute de membrii acestora;

- prezintă rapoarte despre activitatea serviciului solicitate de primar, consiliul local, direcţia de finanţe, prefectură, consiliul judeţean;

- rezolvă corespondenţa în termenul prevăzut de lege;

- arhivează şi inventariază pe termene de păstrare, conform Nomenclatorului arhivistic documentele create la nivelul compartimentului.

 

 1. 8. SERVICIUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

Art.40 Serviciul de Asistență Socială îndeplinește următoarele atribuții specifice:

În domeniul asistenței și protecției sociale:

 • asigură aplicarea actelor normative privind activitatea de protecție și asistență socială;
 • implementarea programelor de protecție socială și asistență socială aprobate de consiliul local;
 • identificarea nevoilor comunitare individuale și globale;
 • primește și verifică actele doveditoare pentru întocmirea dosarului de ajutor social conform prevederilor Legii 416/2001 modificată și completată, reactualizată;
 • verifică și răspunde de corectitudinea primirii și înregistrării cererii, declarației pe proprie răspundere, fișei de calcul pentru dosarele de venit minim garantat;
 • efectuează anchete sociale pentru soluționarea cererilor de acordare a ajutorului social, de modificare a cuantumului, de suspendare a plății ori de repunere în plată ori de câte ori este nevoie;
 • întocmește raportul lunar privind stabilirea, respingerea, modificarea, suspendarea, încetarea suspendării ori încetarea ajutorului social în vederea emiterii dispozițiilor;
 • întocmește documentația în vederea efectuării activităților sau lucrărilor de interes local și comunică în timp util beneficiarilor de ajutor social apți de muncă, locul și data unde se vor presta aceste activități;
 • ține evidența adeverințelor medicale depuse de către beneficiarii venitului minim garantat;
 • introduce în sistemul informatic, actele de venituri, actele medicale, anchetele sociale, actele de stare civilă primite pentru plata ajutorului social;
 • întocmește și verifică statele de plata lunare privind venitul minim garantat;
 • întocmește situația lunară cu persoanele și familiile beneficiare de ajutor social asigurate pe care o transmite la CAS Botoșani;
 • întocmește raportul lunar  statistic  privind acordarea ajutorului social, ajutorului bănesc pentru încălzirea locuinței și îl înaintează la AJPS Botoșani;
 • primește și înregistrează cererile și documentația necesară în vederea acordării unor ajutoare de urgență, efectuează anchete sociale în acest scop, întocmește rapoartele și răspunsurile cu propunerile de acordare/respingere a ajutoarelor de urgență;
 • întocmește și comunică dispozițiile primarului în legătură cu stabilirea, respingerea, modificarea, încetarea suspendării și încetarea drepturilor privind ajutorul social, precum și cele privind acordarea ajutoarelor de urgență;
 • efectuează anchete sociale ca urmare a cererilor adresate autorității locale de către diverse instituții, cu privire la anumite cazuri cu caracter social;
 • arhivează acte venituri, acte medicale, anchete sociale și acte de stare civilă, necesare menținerii în plată a dosarului de ajutor social;
 • primește și înregistrează cererile pe care cetățenii le depun, întocmește si elibereaza adeverintele solicitate necesare la diverse institutii privind ajutorul social.

 

În domeniul protecției persoanelor vârstnice, cu handicap și a copilului aflat în dificultate:

 • soluționează solicitările referitoare  la actele necesare stabilirii drepturilor asistenților personali și a beneficiarilor  de indemnizații pentru persoanele cu handicap conform Legii nr.448/2006, republicată;
 • efectuează anchete sociale privind dreptul la indemnizație, privind monitorizarea activității asistenților personali;
 • întocmește  dosare de somaj pentru asistenții personali cărora le-a încetat activitatea precum și dosare de pensionare pentru cei care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege;
 • întocmește și verifică lunar statele de plată pentru asistenții personali și beneficiarii de indemnizație conform Legii nr.448/2006 republicată;
 • ține evidența și acordă drepturile bănești pentru concediul de odihnă al asistenților personali;
 • întocmește și comunică dispozițiile primarului în legătură cu încadrarea, suspendarea, încetarea suspendării sau încetarea contractelor, deține evidența contractelor individuale de muncă pentru asistenții personali, efectuează înregistrări  în registrul general de evidență al asistenților personali în format electronic precum și operațiunile în cărțile de muncă ale acestora;
 • întocmește anual fișa fiscală a asistenților personali;
 • efectuează anchete sociale în vederea încadrării minorului într-un grad de handicap corespunzător de către CPPC Botoșani, conform HG nr.268/2007;
 • înregistrează, verifică și avizează cererile de acordare a tarifului social pentru persoane fizice-consumatori casnici de energie electrică potrivit Ordinului nr.38/2005;
 • primește și verifică cererile depuse pentru acordarea indemnizației privind îngrijirea copilului cu vârsta cuprinsă între 3-7 ani conform Ordinului nr.432/2007, pe care le înaintează pe bază de borderou la AJPS Botoșani;
 • analizează, evaluează situația de risc social, consiliează și informează familiile cu copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor acestora, conform Legii nr.272/2004;
 • înregistrează, analizează și soluționează cererile prin care se notifică autorității locale intenția de plecare în străinătate cu contract de muncă conform Legii nr.156/2000 aprobată prin HGR nr.384/2001, efectuează anchete sociale în vederea verificării situației familiale a persoanei ce solicită dovada;
 • întocmește situația centralizatoare a cazurilor de copii cu părinti plecați la muncă în străinătate și o înaintează la DGAPC Botoșani;
 • monitorizează minorii lipsiți de îngrijirea părintelui/părinților plecați din țară -Ordinul 219/2006;
 • înregistrează și soluționează cereri privind acordarea sprijinului financiar “Bani de Liceu”, sprijin financiar pentru  stimularea achiziției de calculatoare, bursei de ajutor social, bursei pentru motive medicale, efectuarea de anchete sociale, precum și eliberarea actului constatator;
 • întocmește documentația conform H.G 430/2008 pentru instituționalizarea persoanelor adulte cu handicap în centre medico-sociale;
 • efectuează anchete sociale pentru:

-instituirea plasamentului;

-instituirea unei măsuri de protecție socială pentru minorul care a săvârșit o faptă       penală;

-evaluarea contextului psiho-socio-familial în vederea reintegrării familiale a copiilor care au beneficiat de o măsură de protecție socială într-un centru specializat sau la asistent maternal profesionist;

-reevaluarea unei măsuri de protecție socială;

-întocmirea planului de servicii în vederea prevenirii separării copilului de familia naturală;

-monitorizarea implementării  planului de servicii;

-înregistrarea tardivă a nașterii;

-abandon minor;

-situații de criză ale copiilor aflați în dificultate;

-sprijinirea familiei în vederea separării acesteia de copil;

-evaluarea contextului familial.

În domeniul  protecției persoanelor cu handicap:

- consiliere informațională privind managementul resurselor, accesul la servicii acordat beneficiarilor

- implicarea și implementarea proiectelor sociale;

-întocmirea, redactarea, pregătirea și prezentarea spre semnare, către primar, respectiv viceprimar - a situațiilor ce urmează a fi depuse în termen legal la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani;

- eliberarea de anchete sociale beneficiarilor, necesare la Serviciul de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, Botoșani;

- aplicarea prevederilor Legii nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

- luarea în evidență a persoanelor cu handicap – adulți și minori- întocmirea unei baze de date, rapoarte de vizită periodice necesare monitorizării fiecărui caz în parte;

- efectuarea anchetelor sociale necesare obținerii drepturilor legale ale persoanelor cu handicap;

- consiliere informațională privind managmentul resurselor, accesul la servicii acordate persoanelor cu handicap pentru obținerea prestațiilor financiare și a altor drepturi ce decurg din calitatea de persoană cu handicap;

- colaborare cu servicii din aparatul propriu, precum și ONG-urile care se ocupă de protecția persoanelor cu handicap;

- consilierea persoanelor cu handicap;

- consilierea persoanelor cu handicap și a asistenților personali;

- suport acordat familiei pentru prevenirea instituționalizării persoanei cu handicap și menținerea acesteia în familie;

- supraveghează întocmirea contractele individuale de muncă ale asistenților personali;

- efectuează periodic anchete sociale de control în vederea respectării de către asistentul personal a angajamentului care stă la baza contractului individual de muncă;

- răspunde de arhivarea tuturor actelor și documentelor, conform nomenclatorului arhivistic;

- referate de situații, rapoarte de monitorizare- întocmire, redactare, expediere;

- activitate de autoritate tutelară.

Cu privire la protecția persoanelor adulte se asigură în mod periodic de faptul că se vor aduce la îndeplinire următoarele atribuții:

- completează evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia;

- asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacitaţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru depăşirea, cu forţe proprii, a situaţiei de dificultate, după epuizarea măsurilor prevazute în planul individualizat privind măsurile de asistenţă socială;

- acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;

- evaluarea nevoilor persoanelor adulte din comunitate în vederea prevenirii instituționalizării acestora;

- elaborarea proiectelor socio-educative și realizarea demersurilor necesare obținerii drepturilor persoanelor asistate, activități de informare și prevenire;

- verifică şi reevaluează bianual şi de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o masură de asistenţă socială într-o institutie, în vederea menținerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;

- asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a unor centre specializate;

- depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistenţă socială;

- efectuează anchete socilale la domiciliul persoanelor adulte aflate în dificultate;

- asigurarea de programe cu privire la prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

- asigură monitorizarea în teritoriu a persoanelor aflate în executarea unei pedepse privative de libertate, potrivit prevederilor Legii 275/2006, asigură menținerea legăturii cu familia și derularea de programe cu privire la reintegrarea și reinserția socială a acestora;

- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute prin lege.

 

În cadrul Protecţiei copilului:

- întocmește anchete sociale pentru reevaluarea situației minorilor aflați în centrele de plasament;

- întocmirea dosarelor pentru instituirea mãsurilor de protecție;

- întocmeste anchete sociale pentru declararea abandonului și adopții (și pentru minorii aflați în instituțiile de ocrotire și pentru toti cei care au domiciliul în raza administrativ teritorialã a comunei Vorniceni);

- întocmește anchete sociale pentru încredințarea minorilor în cazul desfacerii cãsãtoriei prin divorț;

- întocmește anchete sociale solicitate de poliție, instanțe judecãtorești sau de alte instituții sau autoritãți, pentru delicvenții minori sau în alte cazuri cu minori;

- întocmește anchete sociale pentru reorientãri sociale ale elevilor cu probleme de integrare în societate, tulburãri de comportament, retardați, etc.;

- întocmește anchete pentru obținerea burselor școlare de cãtre elevi, care beneficiazã de aceastã formã de protecție socialã conform legii;

- întocmește anchete sociale pentru minorii cu handicap;

- întocmește referate de anchetã socialã pentru instituirea tutelei și curatelei;

- întocmește anchete sociale pentru minorii care revin în familie, în temeiul legislației familiei;

- întocmește și păstrează la zi evidența minorilor aflați în dificultate precum hotãrârile comisiei județene pentru protecția copilului.

 

În domeniul alocații de tip familial, indemnizații de maternitate, stimulente, încălzire locuință:

 • Înregistrează și verifică cererile pentru acordarea alocației de stat pentru copiii-Legea nr. 61/1993 republicată, Ordonanța  nr.2/2011;
 • Primește și actualizează periodic actele de venituri sau de altă natură pentru toți beneficiarii de alocații;
 • Întocmește și comunică dispozițiile primarului în legătură cu stabilirea, modificarea, suspendarea, încetarea suspendării și încetarea plății pentru alocații;
 • Întocmește lunar situațiile centralizatoare pe care le trimite la AJPS Botoșani;
 • Întocmește și comunică dispozițiile primarului în legătură cu ajutorul bănesc pentru încălzirea locuinței;
 • Întocmește lunar în perioada sezonului rece centralizatoarele cu beneficiarii  de ajutor  pentru încălzirea locuinței, întocmește rapoartele statistice cu aceștia și le înaintează la AJPS Botoșani;
 • Colaborează cu instituții publice  în vederea identificării situațiilor deosebite ce apar în domeniul asistenței și protecției sociale, a cauzelor apariției acestor situații și a stabilirii măsurilor pentru îmbunătățirea acestora;
 • Consilierea și informarea tuturor categoriilor de persoane aflate în situații de risc social, asupra drepturilor și obligațiilor acestora, a serviciilor disponibile pe plan local;
 • Organizează întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor publice și societății civile cu atribuții în domeniul social, facilitează informații cu privire la migrație, munca în străinătate, legislație privind drepturile omului și copilului, educație publică  în problematici precum discriminarea, abandonul școlar, consumul de stupefiante, alcoolul, etc.

 

 1. 9. SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Art.41 Atribuţiile şefului din cadrul Serviciului Voluntar Situaţii de Urgenţă sunt următoarele:

– răspunde de organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor de prevenire şi intervenţie în situaţii de urgenţă, potrivit prevederilor legilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor în vigoare. De asemenea conduce activităţile cu privire la: asigurarea capacităţii operative şi de intervenţie, pregătire, planificare şi desfăşurarea activităţilor conform planului de pregătire şi intervenţie anual al serviciului;

– organizează şi conduce acţiunile echipelor si grupelor specializate a voluntarilor in caz de incendiu, avarii, calamităţi naturale, inundaţii, explozii şi alte situaţii de urgenţă;

– planifică şi conduce activităţile de întocmire, aprobare, actualizare, păstrare şi de aplicare a documentelor operative, conform legii;

– asigură măsuri organizatorice, materialele şi documentele necesare privind înştiinţarea şi aducerea personalului serviciului voluntar la sediul acestuia, în mod oportun, în cazul producerii unor urgenţe civile sau la ordin;

– conduce lunar, procesul de pregătire al voluntarilor pentru ridicarea capacităţii de intervenţie, potrivit documentelor întocmite în acest scop;

– asigură studierea şi cunoaşterea de către personalul serviciului voluntar a particularităţilor localităţii şi clasificării din punct de vedere al protecţiei civile precum şi principalele caracteristici ale factorilor de risc care ar influenţa urmările situaţiilor de urgenţă din zona de competenţă;

– urmăreşte asigurarea bazei materiale a serviciului voluntar prin Serviciul administrativ din cadrul Primăriei comunei Vorniceni pe baza propunerilor instrucţiunilor de dotare;

– întocmeşte situaţia cu mijloacele, aparatură, utilajele şi instalaţiile din localitate care pot fi folosite in situaţii de urgenţă pe care o actualizează permanent;

– asigură încadrarea serviciului cu personal de specialitate voluntar;

– informează primarul și viceprimarul despre stările de pericol constatate pe teritoriul localităţii;

– verifică modul cum personalul serviciului voluntar respecta programul de activitate şi regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului voluntar;

– întocmeşte şi actualizează permanent documentele operative ale serviciului,informându-l pe primar și viceprimar despre acestea;

– controlează ca instalaţiile, mijloacele şi utilajele de stins incendii, celelalte materiale pentru intervenţie de pe teritoriul localităţii să fie în stare de funcţionare şi întreţinute corespunzător;

– ţine evidenţa participării la pregătire profesională şi calificativele obţinute;

– ţine evidenţa aplicaţiilor, exerciţiilor şi intervenţiilor la care a participat serviciul voluntar;

– urmăreşte executarea dispoziţiilor date către voluntari şi nu permite amestecul altor persoane neautorizate în conducerea serviciului;

– participă la instructaje, schimburi de experienţa, cursuri de pregătire profesională, organizate de serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă;

– participă la verificarea cunoştinţelor membrilor serviciului voluntar la încadrare;

– împreună cu compartimentul de prevenire verifică modul de respectare a măsurilor de prevenire în gospodăriile populaţiei şi pe teritoriul agenţilor economici din raza localităţii;

– face propuneri privind îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi eliminarea stărilor de pericol;

– pregăteşte şi asigură desfăşurarea bilanţului anual al activităţii serviciului voluntar;

– întocmeşte şi actualizează în permanenţă fişele postului pentru personalul voluntar;

– ţine evidenţa participării la intervenţie şi face propuneri pentru promovarea acestuia sau pentru acordarea de distincţii sau premii;

– întocmeşte anual proiectul de buget pentru serviciu;

– urmăreşte în permanenţă execuţia bugetară şi face propuneri de rectificări dacă este cazul;

– promovează în permanenţă serviciul în rândul populaţiei şi elevilor şi asigură recrutarea permanentă de voluntari;

– colaborează cu aparatul de specialitate al Primarului comunei Vorniceni;

– răspunde conform legii pentru bunurile aflate in folosinţă;

– îndosariază, numerotează şi predă anual documentele, conform prevederilor legale la arhivă;

– se preocupa permanent de perfecţionarea profesională şi studiază în permanenţă legislaţia în domeniu;

– urmăreşte aplicarea la nivelul serviciului a politicii referitoare la calitate şi realizarea obiectivelor cuprinse in Declaraţia şi angajamentul Primarului comunei Vorniceni;

– urmăreşte aplicarea corespunzătoare la nivelul serviciului a cerinţelor standardului de management al calităţii şi  prevederilor cuprinse în Manualul calităţii, în procedurile generale şi specifice;

– execută atribuţiile prevăzute în regulamentele şi instrucţiunile pe linia protecţiei civile, prevenirii şi stingerii incendiilor, primeşte şi alte atribuţii pe linia situaţiilor de urgenţă de la Primarul comunei Vorniceni.

 1. 10. COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV

Art.42 Activităţi şi operaţiuni specifice care se desfăşoară la nivelul compartimentului

administrativ sunt următoarele:

– analizează şi centralizează cererile (referatele) cu privire la necesarul de materiale, rechizite, consumabile pentru copiatoare, imprimante şi a obiectelor de inventar propuse a fi aprovizionate, întocmeşte lunar note de fundamentare către controlul financiar preventiv;

– întocmeşte planul de aprovizionare al primăriei;

– urmăreşte aprovizionarea cu produsele cuprinse în planul de aprovizionare;

– asigură pastrarea și integritatea bunurilor ce apartin Primăriei comunei Vorniceni;

– asigură întreţinerea şi funcţionarea în bune condiţii a sediilor primăriei;

– supravegehează lucrările de reparații efectuate în sediile aparținând Primariei comunei Vorniceni;

– administrează toate automobilele aparținând Primariei comunei Vorniceni;

– rezolvă problemele legate de asigurarea auto obligatorie și de asigurarea în caz de avarie a autoturismului (CASCO);

– gestionează mijloacele fixe și obiectele de inventar din cadrul serviciilor Primariei comunei Vorniceni;

– efectuează subinventarierea de folosinţă pe sedii şi birouri pentru mijloacele fixe şi obiectele de inventar şi urmăreşte folosirea în bună stare a lor;

– recepţionează toate obiectele de inventar și mijloacele fixe intrate în magazie, întocmeşte NIR – uri, deschizând fişa de evidență a obiectelor de inventar;

– face propuneri pentru casare în urma inventarierilor anuale;

– ține gestiunea materialelor consumabile (imprimate tipizate, furnituri de birou, papetarie, produse protocol, carburanți, piese de schimb auto, etc.) pentru deservirea serviciilor din toate sediile ce aparțin Primariei comunei Vorniceni;

– înregistrează în evidenţele de gestiune primară intrarea – ieşirea materiilor şi materialelor achiziţionate de consiliul local;

– urmăreşte descărcarea din gestiune cu bunurile de consum;

– păstrează în bune condiţii bunurile şi materialele achiziţionate de consiliul local;

-          efectuarea curățeniei în sediul Primăriei, în exteriorul sediului, anexelor Primăriei;

 

-          asigură funcționarea corepsunzătoare a centralei termice pentru perioada de iarnă;

– orice alte atribuţii prevăzute de prevederile legale în materie.

Art.43 Funcţionarii publici îndeplinesc orice alte atribuţii primite de la primar, pentru realizarea, în condiţiile legii, a activităţilor specifice.

Art.44 Funcţionarii publici de conducere din aparatul de specialitate al primarului comunei Vorniceni îndeplinesc următoarele atribuţii specifice:

1. organizează, îndrumă şi controlează activitatea funcţionarilor din subordine, în scopul realizării întocmai a atribuţiilor şi sarcinilor ce revin compartimentului pe care îl conduc;

2. repartizează sarcinile şi activităţile ce decurg din îndeplinirea atribuţiilor specifice, pentru fiecare funcţionar în parte;

3. întocmesc fişa postului pentru funcţionarii pentru din subordine, în conformitate cu sarcinile repartizate, ţinând seama de pregătirea, experienţa şi abilităţile funcţionarilor şi necesităţile aducerii la îndeplinire a atribuţiilor ce revin compartimentului pe care îl conduc;

4. controlează îndeplinirea sarcinilor date spre executare funcţionarilor din compartimentul pe care îl conduc;

5.  răspund, potrivit legii, de activitatea compartimentului pe care îl conduc;

7. urmăresc respectarea programului zilnic de lucru al funcţionarilor din compartimentul pe care îl conduc.

Art.45 (1) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor publice de conducere, funcţionarii publici au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei în funcţia publică pentru funcţionarii publici din subordine.

(2) Funcţionarii publici de conducere au obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii, ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.

(3) Se interzice funcţionarilor publici de conducere să favorizeze sau să defavorizeze accesul şi promovarea în funcţia publică pe criterii discriminatorii, de rudenie, de afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute în Codul de conduită al funcţionarilor publici.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Art.46 Dispoziţiile prezentului Regulament se completează cu celelalte dispoziţii  legale incidente în materie, precum şi cu reglementările ulterioare ce vor fi aduse la cunoştinţa compartimentelor de specialitate.

Art.47 Prezentul regulament intră în vigoare de la data aprobării prin hotărâre de consiliu local.

 

Întocmit de,                                                                                      PRIMAR, TOADER LEAMPAR

Consilier principal,

Lucia ANTON

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                       SECRETAR,

 

 

 

 

Meniu

Legaturi

Contor vizitatori

105979
Vizitatori online 25